Adultery là gì

(Genesis 2:24; Malachi 2:15, 16; Matthew 19:3-6; 1 Corinthians 7:39) He allows divorce only when a mate is guilty of adultery.

Bạn đang xem: Adultery là gì


The nation of Judah had become bloodguilty khổng lồ the extreme, & its people were corrupted through stealing, murdering, committing adultery, swearing falsely, walking after other gods, & other detestable things.
Nước Giu-nhiều có nợ huyết mang lại tột đỉnh, với dân sự trsống nên đồi tệ qua nhlhockeyshopuk.comệc trộm chiếm, giết mổ người, nước ngoài tình, thề dối, theo thần trả và các câu hỏi tởm ghiếc khác.
Confirming the links between seeing và desiring, Jesus warned: “Everyone who keeps on looking at a woman so as lớn have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.”
Mối tương quan giữa những nhlhockeyshopuk.comệc quan sát với phát sinh ham mê muốn được khẳng định vào lời cảnh báo của Chúa Giê-su: “Hễ ai cứ đọng nhìn một thiếu nữ với sinch lòng tđam mê hy vọng thì trong trái tim đã lỗi lầm ngoại tình với những người ấy”.
Sadly some elders have sầu neglected this relationship lớn the point of falling into such sins as adultery.
Tiếc cố vài ba trưởng-lão xem thường điều quan trọng này đến hơn cả rơi vào tội-lỗi như tội trạng -dâm.
He committed adultery with Bath-shetía, và when efforts to lớn cover over the sin failed, he arranged to lớn have her husband killed.
Ông ngoại tình cùng với bà Bát-Sê-bố cùng khi nỗ lực cố gắng bịt che tội trạng bất thành, ông sắp xếp để ông xã bà bị giết.
But I say lớn you that everyone who keeps on looking at a woman so as to have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.”
Nhưng tôi cho đồng đội biết, hễ ai cứ chú ý một thiếu nữ với sinh lòng tyêu thích mong mỏi thì trong tâm đã tội trạng ngoại tình với người ấy”.
The Bible says that God shows mercy to lớn those who repent và turn around from their sins —including adultery.
Kinc Thánh nói Đức Chúa Ttách tỏ lòng tmùi hương xót những người dân hối hận và tự quăng quật mặt đường lối xấu, tất cả nhlhockeyshopuk.comệc nước ngoài tình (Công vụ 3:19; Ga-la-ti 5:19-21).
Moses had just reiterated what is commonly called the Ten Commandments, including the commands not to lớn murder, not to commit adultery, not khổng lồ steal, not to bear false testimony, & not khổng lồ covet.
Môi-se vừa đề cập lại dòng cơ mà hay được hotline là Mười Điều Răn uống, tất cả có điều răn ko được giết mổ tín đồ, phạm tội tà dâm, trộm giật, làm cho chứng dối với tmê man lam.

Xem thêm: Vụ Nổ Bom Ở Hà Đông, Nhiều Người Chết, Vụ Nổ Ở Văn Phú: Công Bố Nguyên Nhân Vụ Nổ


King Danhlhockeyshopuk.comd committed adultery with Bath-shecha, had her husband killed in battle, and then took her as his wife.
Vua Đa-vkhông nhiều sẽ phạm tội ngoại tình với Bát-Sê-bố, âm mưu mang lại ck bà bị thịt mẫu thiết kế trận, rồi đem bà làm cho bà xã.
(Matthew 12:34) He also stated: “Out of the heart come wicked reasonings, murders, adulteries, fornications, thieveries, false testimonies, blasphemies.”
(Ma-thi-ơ 12:34) Ngài cũng nói: “Từ chỗ lòng mà ra hầu như ác-tưởng, hầu hết tội thịt bạn, tà-dâm, dâm-dục, trộm-chiếm, làm hội chứng dối, với lộng-ngôn”.
Fornication, adultery, sodomy, thievery, blasphemies, & apostasy become some of the enhlhockeyshopuk.comdent results.—Matthew 5:27, 28; Galatians 5:19-21.
Sự tư thông, nước ngoài tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, lộng ngôn với bội đạo biến hóa một trong những gần như kết quả phân minh (Ma-thi-ơ 5:27, 28; Ga-la-ti 5:19-21).
For example, consider Jesus’ words found at Matthew 5:28, 29: “Everyone that keeps on looking at a woman so as lớn have a passion for her has already committed adultery with her in his heart.
Chẳng hạn, hãy xem phần đông lời Chúa Giê-su nói chỗ Ma-thi-ơ 5:28, 29: “Hễ ai cđọng quan sát một thiếu phụ với sinch lòng tmê mẩn ước ao thì trong lòng sẽ tội vạ ngoại tình với những người ấy.
+ 28 But I say lớn you that everyone who keeps on looking at a woman+ so as khổng lồ have a passion for her has already committed adultery with her in his heart.
+ 28 Nhưng tôi đến anh em biết, hễ ai cứ đọng nhìn một phụ nữ+ cùng sinc lòng ham hy vọng thì trong trái tim sẽ lầm lỗi ngoại tình với người ấy.
He tells Hosea: “Go once again, love a woman loved by a companion & committing adultery, as in the case of Jehovah’s love sầu for the sons of Israel while they are turning khổng lồ other gods.” —Hosea 3:1.
Ngài cho Ô-sê biết: “Hãy đi, lại yêu thương một tín đồ đàn-bà -dâm vẫn có các bạn yêu thương mình, theo nlỗi Đức Giê-hô-va vẫn yêu con-chiếc Y-sơ-ra-ên, dầu chúng nó xây về các thần khác”.—Ô-sê 3:1.
14 The fact that there is no way to compensate for adultery should impel one to lớn avoid this grossly selfish act.

Xem thêm: 10 Địa Chỉ Đổi Tiền Hàn Quốc Ở Việt Nam Uy Tín, Tỷ Giá Cao, Cách Đổi Tiền Hàn Sang Việt Cơ Bản Cho Dhs


14 Vì không tồn tại bí quyết làm sao đền bù mang lại tội nước ngoài tình, một tín đồ cần được tách hành nhlhockeyshopuk.com khôn cùng ích kỷ này.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Blogs