Bài tập java cơ bản

những bài tập Java tất cả giải mã

Bài này cung cấp cho mình list những dạng bài bác tập không giống nhau để bạn thực hành khi tham gia học java.

*

Note: Trước khi xem giải mã thì chúng ta hãy trường đoản cú làm cho trước nhé cùng hãy comtháng hóa (phân bóc tách thành cách thức riêng) phần đông gì rất có thể áp dụng lại được.


1. bài tập java cơ bản

Trong phần này, bạn đề xuất cầm cố được các kỹ năng về: Các mệnh đề if-else, switch-case. Các vòng lặp for, while, do-while. Các từ bỏ khóa break cùng continue vào java. Các tân oán tử vào java. Mảng (array) trong java. File I/O vào java. Xử lý ngoại lệ trong java. Bài 01:

Viết lịch trình kiếm tìm tất cả các số chia hết mang đến 7 nhưng lại không phải bội số của 5, bên trong đoạn 10 với 200 (tính cả 10 cùng 200). Các số thu được sẽ tiến hành in thành chuỗi trên một mẫu, biện pháp nhau bằng vết phẩy.

Gợi ý:

Sử dụng vòng lặp for

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class Bai01 { public static void main(String<> args) { List danh mục = new ArrayList(); for (int i = 10; i list) { if (danh sách != null &và !danh mục.isEmpty()) { int size = danh mục.size(); for (int i = 0; i
Kết quả:


14, 21, 28, 42, 49, 56, 63, 77, 84, 91, 98, 112, 119, 126, 133, 147, 154, 161, 168, 182, 189, 196
Bài 02:

Viết một công tác tính giai thừa của một vài ngulặng dương n. Với n được nhập trường đoản cú bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra đề xuất là 1*2*3*4*5*6*7*8 = 403đôi mươi.

Gợi ý:

Sử dụng đệ quy hoặc vòng lặp nhằm tính giai vượt.

Code mẫu: sử dụng đệ quy


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.Scanner;public class GiaiThuaDemo2 private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
author nhlhockeyshopuk.com *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số nguim dương n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.println("Giai thừa của " + n + " là: " + tinhGiaithua(n)); /** * tinh giai thua kém * *
author nhlhockeyshopuk.com *
param n: so nguyen duong *
return giai thua kém cua so n */ public static long tinhGiaithua(int n) if (n > 0) return n * tinhGiaithua(n - 1); else return 1;
Kết quả:


Nhập số ngulặng dương n = 8Giai thừa của 8 là: 40320
Bài 03:

Hãy viết lịch trình để tạo ra một map đựng (i, i*i), trong số ấy i là số nguyên ổn từ là 1 mang lại n (bao hàm cả 1 cùng n), n được nhập trường đoản cú bàn phím. Sau kia in maps này ra screen. Ví dụ: Giả sử số n là 8 thì áp ra output sẽ là: 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64.

Gợi ý:

Sử dụng vòng lặp for để lặp i từ là một mang lại n.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Scanner;public class Bai03 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); public static void main(String<> args) { System.out.print("Nhập số ngulặng dương n = "); int n = scanner.nextInt(); Map bản đồ = new HashMap(); for (int i = 1; i
Kết quả:


Nhập số ngulặng dương n = 101=1, 2=4, 3=9, 4=16, 5=25, 6=36, 7=49, 8=64, 9=81, 10=100
Bài 04:

Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; import java.util.Scanner; /** * Giải phương thơm trình bậc 2 * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class PhuongTrinhBac2 private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập hệ số bậc 2, a = "); float a = scanner.nextFloat(); System.out.print("Nhập hệ số bậc 1, b = "); float b = scanner.nextFloat(); System.out.print("Nhập hằng số tự do thoải mái, c = "); float c = scanner.nextFloat(); giaiPTBac2(a, b, c); /** * Giải pmùi hương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 * *
param a: hệ số bậc 2 *
param b: hệ số bậc 1 *
param c: số hạng tự do thoải mái */ public static void giaiPTBac2(float a, float b, float c) // khám nghiệm những hệ số if (a == 0) if (b == 0) System.out.println("Pmùi hương trình vô nghiệm!"); else System.out.println("Phương thơm trình bao gồm một nghiệm: " + "x = " + (-c / b)); return; // tính delta float delta = b*b - 4*a*c; float x1; float x2; // tính nghiệm if (delta > 0) x1 = (float) ((-b + Math.sqrt(delta)) / (2*a)); x2 = (float) ((-b - Math.sqrt(delta)) / (2*a)); System.out.println("Pmùi hương trình có 2 nghiệm là: " + "x1 = " + x1 + " cùng x2 = " + x2); else if (delta == 0) x1 = (-b / (2 * a)); System.out.println("Phương thơm trình gồm nghiệm kép: " + "x1 = x2 = " + x1); else System.out.println("Phương trình vô nghiệm!");
Kết quả:


Nhập hệ số bậc 2, a = 2Nhập thông số bậc 1, b = 1Nhập hằng số tự do, c = -1Phương thơm trình bao gồm 2 nghiệm là: x1 = 0.5 với x2 = -1.0
Bài 05:

Viết chương trình thay đổi một vài thoải mái và tự nhiên sống hệ số 10 thành một số sống hệ cơ số B (1 10 là A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.

Gợi ý:

Nếu m = 10 trả về chuỗi "A". Nếu m = 11 trả về chuỗi "B". Nếu m = 12 trả về chuỗi "C". Nếu m = 13 trả về chuỗi "D". Nếu m = 14 trả về chuỗi "E". Nếu m = 15 trả về chuỗi "F".

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.Scanner;public class ConvertNumber public static final char CHAR_55 = 55; private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
author nhlhockeyshopuk.com *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số nguim dương n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.println("So " + n + " trong he co so 2 = " + ConvertNumber.convertNumber(n, 2)); System.out.println("So " + n + " vào he co so 16 = " + ConvertNumber.convertNumber(n, 16)); /** * chuyen doi so nguyen n thanh lịch he teo so b * *
author nhlhockeyshopuk.com *
param n: so nguyen *
param b: he teo so *
return he co so b */ public static String convertNumber(int n, int b) if (n 16 ) return ""; StringBuilder sb = new StringBuilder(); int m; int remainder = n; while (remainder > 0) if (b > 10) m = remainder % b; if (m >= 10) sb.append((char) (CHAR_55 + m)); else sb.append(m); else sb.append(remainder % b); remainder = remainder / b; return sb.reverse().toString();
Kết quả:


Nhập số ngulặng dương n = 15So 15 vào he teo so 2 = 1111So 15 trong he co so 16 = F
Bài 06:

Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, Fn = F(n-1) + F(n-2) cùng với n >= 2. Ví dụ: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... Hãy viết công tác tìm kiếm n số Fibonacci thứ nhất.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.Scanner;/*** Tính dãy số Fibonacci bởi phương thức đệ quy* *
author nhlhockeyshopuk.com*/public class FibonacciExample2 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) { System.out.print("Nhập số nguyên dương n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.println(n + " số đầu tiên của hàng số fibonacci: "); for (int i = 0; i
Kết quả:


Nhập số nguyên ổn dương n = 1212 số trước tiên của dãy số fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
Bài 07:

Viết công tác tìm kiếm ước số tầm thường lớn số 1 (USCLN) cùng bội số thông thường nhỏ tuổi nhất (BSCNN) của nhị số nguyên dương a và b nhập từ keyboard.

Gợi ý:

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.Scanner;public class USCLL_BSCNN_1 private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số nguim dương a = "); int a = scanner.nextInt(); System.out.print("Nhập số nguyên ổn dương b = "); int b = scanner.nextInt(); // tính USCLN của a và b System.out.println("USCLN của " + a + " với " + b + " là: " + USCLN(a, b)); // tính BSCNN của a và b System.out.println("BSCNN của " + a + " và " + b + " là: " + BSCNN(a, b)); /** * Tìm ước số bình thường lớn số 1 (USCLN) * *
param a: số ngulặng dương *
param b: số nguim dương *
return USCLN của a cùng b */ public static int USCLN(int a, int b) if (b == 0) return a; return USCLN(b, a % b); /** * Tìm bội số chung bé dại tốt nhất (BSCNN) * *
param a: số ngulặng dương *
param b: số nguim dương *
return BSCNN của a với b */ public static int BSCNN(int a, int b) return (a * b) / USCLN(a, b);
Kết quả:


Nhập số ngulặng dương a = 10Nhập số nguyên dương b = 24USCLN của 10 với 24 là: 2BSCNN của 10 và 24 là: 120
Bài 08:

Viết công tác liệt kê tất cả những số ngulặng tố nhỏ rộng n. Số nguim dương n được nhập từ bỏ bàn phím.

Bạn đang xem: Bài tập java cơ bản

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; import java.util.Scanner; /** * Chương trình liệt kê toàn bộ những số ngulặng tố nhỏ dại rộng n. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap08 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) { System.out.print("Nhập n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.printf("Tất cả các số nguim tố nhỏ tuổi hơn %d là: ", n); if (n >= 2) System.out.print(2); for (int i = 3; i = 2 int squareRoot = (int) Math.sqrt(n); for (int i = 2; i
Kết quả:


Nhập n = 100Tất cả các số nguyên ổn tố nhỏ rộng 100 là: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
Bài 09:

Viết chương trình liệt kê n số nguim tố trước tiên vào java. Số nguyên ổn dương n được nhập từ bỏ bàn phím.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; import java.util.Scanner; /** * Chương thơm trình liệt kê n số nguim tố thứ nhất. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap09 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) { System.out.print("Nhập n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.printf("%d số nguim tố thứ nhất là: ", n); int dem = 0; // đếm số số ngulặng tố int i = 2; // tìm kiếm số nguyên tố bắt dầu từ số 2 while (dem = 2 int squareRoot = (int) Math.sqrt(n); for (int i = 2; i
Kết quả:


Nhập n = 1010 số nguyên tố trước tiên là: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
Bài 10:

Viết chương trình liệt kê tất cả số ngulặng tố có 5 chữ số trong java.

Xem thêm: Con Đường Xưa Em Đi ( Tân Cổ Con Đường Mưa Em Đi (Tân Cổ), Con Đường Xưa Em Đi

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; /** * Chương trình liệt kê tất cả số nguyên ổn tố có 5 chữ số. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap10 { /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) { int count = 0; System.out.println("Liệt kê tất cả số ngulặng tố gồm 5 chữ số:"); for (int i = 10001; i = 2 int squareRoot = (int) Math.sqrt(n); for (int i = 2; i
Kết quả:


Bài 11:

Viết chương trình phân tích số nguim n thành các vượt số nguyên ổn tố trong java. Ví dụ: 100 = 2x2x5x5.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; import java.util.ArrayList;import java.util.List;import java.util.Scanner; /** * Cmùi hương trình phân tích số nguyên n thành các vượt số ngulặng tố. * Ví dụ: 12 = 2 x 2 x 3. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap11 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số ngulặng dương n = "); int n = scanner.nextInt(); // phân tích số nguyên dương n List listNumbers = phanTichSoNguyen(n); // in kết quả ra màn hình hiển thị System.out.printf("Kết quả: %d = ", n); int size = listNumbers.size(); for (int i = 0; i phanTichSoNguyen(int n) int i = 2; List listNumbers = new ArrayList(); // so với while (n > 1) if (n % i == 0) n = n / i; listNumbers.add(i); else i++; // nếu listNumbers trống thì add n vào listNumbers if (listNumbers.isEmpty()) listNumbers.add(n); return listNumbers;
Kết quả:


Nhập số nguyên ổn dương n = 100Kết quả: 100 = 2 x 2 x 5 x 5
Bài 12:

Viết chương trình tính tổng của những chữ số của môt số nguyên ổn n vào java. Số nguyên dương n được nhập tự keyboard. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; import java.util.Scanner; /** * Chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên ổn dương n. * Tổng của những chữ số của 6677 là 6 + 6 + 7 + 7 = 26. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap12 private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); public static int DEC_10 = 10; /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số nguyên dương n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.printf("Tổng của những chữ số " + "của %d là: %d", n, totalDigitsOfNumber(n)); /** * Tính tổng của những chữ số của một số nguyên dương * *
param n: số nguyên dương *
return */ public static int totalDigitsOfNumber(int n) int total = 0; vì total = total + n % DEC_10; n = n / DEC_10; while (n > 0); return total;
Kết quả:


Nhập số ngulặng dương n = 6677Tổng của các chữ số của 6677 là: 26
Bài 13:

Viết lịch trình đánh giá một số n là số thuận nghịch trong java. Số nguyên ổn dương n được nhập trường đoản cú keyboard.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap;import java.util.Scanner;/** * Cmùi hương trình liệt kê toàn bộ những số thuận nghịch tất cả 6 chữa số. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap13 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) System.out.print("Nhập số nguim dương n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.println(n + " là số thuận nghịch: " + isThuanNghich(n)); System.out.print("Nhập số nguyên dương m = "); int m = scanner.nextInt(); System.out.println(n + " là số thuận nghịch: " + isThuanNghich(m)); /** * Kiểm tra số thuận nghịch * *
param n: số nguyên dương *
return true là số thuận nghịch * false ko là số thuận nghịch */ public static boolean isThuanNghich(int n) { // chuyển đổi số n thành một chuỗi String String numberStr = String.valueOf(n); // chất vấn tính thuận nghịch int kích cỡ = numberStr.length(); for (int i = 0; i
Kết quả:


Nhập số nguim dương n = 123321123321 là số thuận nghịch: trueNhập số ngulặng dương m = 123451123321 là số thuận nghịch: false
Bài 14:

Viết công tác liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên ổn tố vào java. N là số nguyên ổn dương được nhập từ keyboard.

Code mẫu:


package vn.nhlhockeyshopuk.com.baitap; import java.util.Scanner; /** * Chương thơm trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguim tố. * Với n được nhập từ bỏ keyboard. * *
author nhlhockeyshopuk.com */public class BaiTap14 { private static Scanner scanner = new Scanner(System.in); /** * main * *
param args */ public static void main(String<> args) { System.out.print("Nhập số tự nhiên n = "); int n = scanner.nextInt(); System.out.printf("Các số fibonacci nhỏ tuổi hơn %d và " + "là số ngulặng tố: ", n); int i = 0; while (fibonacci(i) = 2 int squareRoot = (int) Math.sqrt(n); for (int i = 2; i
Kết quả:


Nhập số tự nhiên và thoải mái n = 100Các số fibonacci nhỏ tuổi hơn 100 với là số ngulặng tố: 2 3 5 13 89
Các bài tập khác:

Viết công tác nhập số nguyên ổn dương n với thực hiện các tính năng sau: a) Tính tổng những chữ số của n. b) Phân tích n thành tựu các thừa số nguyên ổn tố. c) Liệt kê các ước số của n. d) Liệt kê các ước số là nguyên tố của n. Viết chương trình liệt kệ các số nguyên tất cả từ 5 mang lại 7 chữ số thảo mãn: a) Là số nguyên tố. b) Là số thuận nghịch. c) Mỗi chữ số rất nhiều là số nguyên tố. d) Tổng những chữ số là số nguim tố. Viết công tác liệt kệ những số nguyên ổn gồm 7 chữ số thảo mãn: a) Là số nguyên tố. b) Là số thuận nghịch. c) Mỗi chữ số phần đa là số ngulặng tố. d) Tổng các chữ số là số thuận nghịch.

2. các bài luyện tập chuỗi vào Java

Danh sách bài tập:


3. các bài tập luyện mảng trong Java

Các bài xích tập trong phần này thao tác với mảng một chiều với 2D trong java, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm bài học mảng (Array) trong java

Danh sách bài xích tập:

Nhập một mảng số thực a0, a1, a2, ..., an-1. Không cần sử dụng thêm mảng số thực làm sao khác (hoàn toàn có thể sử dụng thêm mảng số nguyên), hãy in ra màn hình hiển thị mảng trên theo sản phẩm công nghệ tự tăng đột biến. Viết chương trình nhtràn lên mảng A tất cả n phần tử, những phần tử là số nguyên ổn to hơn 0 và nhỏ dại hơn 100. Thực hiện các chức năng sau: a) Tìm bộ phận phệ trước tiên và bự thứ hai vào mảng với những chỉ số của bọn chúng (chỉ số trước tiên tìm được). b) Sắp xếp mảng theo thiết bị tự tăng cao. c) Nhập số nguyên x với chèn x vào mảng A sao cho vẫn bảo vệ tính tăng cao mang đến mảng A. Viết chương trình nhtràn vào ma trận A tất cả n cái, m cột, những phần tử là số ngulặng to hơn 0 cùng nhỏ dại hơn 100. Thực hiện nay những công dụng sau: a) Tìm bộ phận mập trước tiên với chỉ số của nó (chỉ số đầu tiên search được). b) Tìm cùng in ra các thành phần là số nguyên ổn tố của ma trận (những bộ phận không nguyên tố thì nỗ lực bằng số 0). c) Sắp xếp toàn bộ các cột của ma trận theo sản phẩm từ tăng vọt cùng in kết quả ra màn hình. d) Tìm cột trong ma trận có nhiều số ngulặng tố duy nhất.

4. Bài tập về những thuật toán thù thu xếp vào Java

Bạn hoàn toàn có thể coi những lời giải thu xếp vào phần cấu tạo tài liệu và giải thuật: Giải thuật bố trí

Dưới đó là tổng phù hợp một số bài tập thuật toán thu xếp vào Java:

5. các bài tập luyện java nâng cao

Trong phần này, các bạn đề xuất cầm được những kỹ năng về: Lớp với đối tượng người dùng vào java. Access modifier vào java Các tính chất của thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng (OOP). Các có mang Java OOPs. Collection trong java. Xử lý nước ngoài lệ vào java.

những bài tập quản lý sinch viên trong Java - console

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinc viên. Mỗi đối tượng sinch viên bao gồm các trực thuộc tính sau: id, name, age, address và gpage authority (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo thành một menu với các chức năng sau: /****************************************/1. Add student.2. Edit student by id.3. Delete student by id.4. Sort student by gpage authority.5. Sort student by name.6. Show student.0. Exit./****************************************/

Lời giải: các bài tập luyện quản lý sinh viên trong java - đồ họa mẫu lệnh

những bài tập quản lý sinch viên trong Java - Swing

Lời giải: Bài tập cai quản sinc viên trong java bằng Swing