Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 thị trấn sơn lư

*

*

Giới thiệuTin tức
*

*
*
*
*
*

UBND XÃ BÌNH GIANG

BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND-BCĐ

Bình Giang, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bình Giang

Giai đoạn 2000-2020

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan toả trong toàn quốc, đồng thời vai trò và tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhiều nguy cơ hiện hữu có thể làm mất đi những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 thị trấn sơn lư

Phong trào là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng văn hóa ngay từ cơ sở, từng người, gia đình, làng xã, đơn vị văn hóa đến môi trường văn hóa và có vai trò kết nối nhiều phong trào từ xóa đói giảm nghèo, người tốt, việc tốt, bảo vệ an ninh tổ quốc, đền ơn đáp nghĩa….

Đối với xã Bình Giang phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực, đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Qua 20 năm triển khai thực hiện, BCĐ phong trào “ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bình Giang báo cáo kết quả đạt được với các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

1. Công tác xây dựng và chỉ đạo triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết về thực hiện phong trào:

Nghị quyết Trung ương V ( Khóa VIII) về “ Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, Chỉ thị số 25/CT-TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Nghị quyết TW 9 ( khóa XI) Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Namđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nghị Định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “ Gia đình văn hóa”; “ Thôn văn hóa”; “ Làng văn hóa”; “ Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “ Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Đây là những văn bản chỉ đạo quan trọng, là cơ sở để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nội dung tiêu chí và yêu cầu đề ra.

Các văn bản trên đã được tổ chức phổ biến, triển khai đến tận các thôn, tổ, các đoàn thể chính trị- xã hội và trên cơ sở đó các đơn vị có liên quan đã tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào.

Qua 20 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Bình Giang đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân, Ban Chỉ đạo phong trào được thành lập, củng cố, có Quy chế hoạt động và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, HĐND – UBND thường xuyên chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở xã Bình Giang đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

Phong trào đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền xã Bình Giang đã đề ra nhiều chủ trương nhằm thực hiện việc xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa và coi đây là mục tiêu động lực chiến lược trong việc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội .Mốc son của phong trào là năm 2000, tại xã Bình Giang, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã phát động xây dựng thôn văn hóa điểm đầu tiên tại Làng Phú An tổ 12,13 thôn Bình Hòa. Năm 2007 một sự kiện quan trọng của phong trào lễ phát động xây dựng xã văn hóa cùng với hội trại ánh sánh văn hóa đã thật sự loan tỏa trong nhân dân. Đặc biệt từ khi thực hiện chủ trương xây dựng xã nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, vào đầu năm 2011 Đảng bộ, chính Quyền và nhân dân xã Bình Giang phát động vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM gắn với phong trào“TDĐKXDĐSVH”.

Từ khi thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Giang đã tập trung ra sức xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, từ đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tác động sâu sắc về tâm lí, tinh thần trong lĩnh vực đời sống văn hóa cơ sở, đặc biệt từ năm 2000 đến nay phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đến nay đẫ trở thành phong trào rộng lớn đã được Đảng bộ, chính quyền , mặt trận các đoàn thể xã Bình Giang cụ thể hóa, cuộc vận động toàn đoàn kết xây dựng NTM – đô thị văn minh gắn liền với phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” tổ chức thực hiện đã đem lại hiệu quả rõ nét trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả về thực hiện gia đình văn hóa, thôn văn hóa và các hoạt động về văn hóa của địa phương.

Phong trào phát triển tăng mạnh số lượng và chất lượng, góp phần tích cực cùng với địa phương phát triển kinh tế vượt bậc <1>, luôn luôn giữ vững đơn vị vững mạnh về an ninh quốc phòng.

2. Tình hình thực hiện chính sách thu hút cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho phong trào:

Trong những năm qua, ngoài ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động phong trào, địa phương đã tích cực kêu gọi sự tài trợ, ủng hộ và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho các hoạt động thiết thực của phong trào như với nguồn kinh phí khá lớn: Quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em nghèo hiếu học và phong trào văn hóa-văn nghệ, Giao thông nông thôn…. Đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp hổ trợ cho phong trào: Tiêu biểu như Anh Lê Viết Hoàng người con quê hương đang làm ăn ở Đà Nẳng đã đóng góp rất lớn công ,của với phong trào.

3. Công tác kiện toàn và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo:

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của các cấp, địa phương đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó CT.UBND xã làm Phó Trưởng ban Thường trực; lãnh đạo UBMTTQVN xã làm Phó ban và đại diện các các ban ngành, đoàn thể tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và thay đổi nhân sự lãnh đạo các ban ngành đã kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác chỉ đạo phong trào được thường xuyên và liên tục.

- UBND xã đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào, từ đó Ban Chỉ đạo đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và duy trì chế độ hội họp theo Quy chế đã đề ra.

- Trên cơ sở đó, Ban điều hành 4 thôn đều thành lập Ban vận động và tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo xã.

4. Công tác vận động, tuyên truyền thực hiện phong trào:

Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, băng- rôn, khẩu hiệu, văn nghệ cổ động, tuyên truyền trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các Câu lạc bộ và trong các cuộc họp nhân dân tại thôn, tổ.

- Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật. Duy trì hàng tuần chuyên mục “xây dựng đời sống văn hóa” để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đường lối,chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, gắn với hoạt động của các Câu lạc bộ<2>. Nhờ đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về xây dựng gia đình , tộ họ văn hóa, xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học văn hóa.

5. Các hoạt động chỉ đạo và triển khai thực hiện việc nâng cao chất lượng phong trào:

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn, Ban Chỉ đạo xã hàng năm đều xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai nâng cao chất lượng phong trào cho phù hợp với từng giai đoạn. Ngoài việc tập trung triển khai theo 6 nội dung chủ yếu của Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra, địa phương tập trung triển khai công tác vận động nhân dân treo Quốc kỳ trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc; triển khai thực hiện “Quy chế thực hiện nếp sống văn minh”; triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân không rãi tiền thật, đốt vàng mã trên đường đưa tang và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm tại các thôn, tổ trên các lĩnh vực như: trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, dân số - kế hoạch hóa và các tệ nạn xã hội.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO

1. Phong trào xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến:

- Qua cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” xã đã xuất hiện nhiều gương sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ tận tụy với phong trào và gương “người tốt -việc tốt”. Từ năm 2000 đến năm 2020, toàn xã có 20 gia đình văn hóa tiêu biểu được huyện biểu dương và tặng giấy khen; 480 gia đình, cá nhân tiêu biểu được UBND xã biểu dương

Phong trào nông dân sản xuất giỏi hơn 500 mô hình, những tấm gương tiêu biểu như: ông Võ Văn Nhạn tổ 13 với mô hình VAC kết hợp, mô hình chả rôm Minh Nga, mô hình nuôi yến Trần Phong, nuôi heo trang trại Văn Trí, gà thả vườn của anh Nguyễn Chiếm Quý…

- Cán bộ các hội và Chi hội rất tích cực trong việc tổ chức giúp đỡ cho hội viên nghèo nâng cao đời sống, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiên tiến như: Anh Lê Anh Đức đã vận động các mạnh thường quân trong ngoài địa phương hỗ trợ hội viên khó khăn với số tiền trên hàng trăm triệu đồng; Anh Hồ Văn Nghệ- CT Hội Chữ thấp đỏ hằng năm vận động hàng ngàn xuất quà để hỗ trợ cho các gia đình có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo khó khăn trong dịp Lễ, Tết

- Trong cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH” ở khu dân cư có nhiều cán bộ đã tận tụy, tâm huyết xây dựng phong trào như ông Phan Văn Minh, Phan Ngọc Mỹ , Nguyễn Văn Linh ….

- Trong nhiệm vụ "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2012 – 2020, qua đánh giá của Đảng ủy, những năm qua đã có nhiều gương điển hình tiêu biểu như: thầy Nguyễn Hữu Tình, cô giáo trẻ Phan Thị Thùy Trang …

- Trong phong trào hiến đất hiến cây, hỗ trợ kinh phí làm giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ huy động được lòng dân có nhiều cá nhân là người con quê hương trong và ngoài địa phương tích cực đóng góp về vật chất và tinh thần. Tuyến đường Bình Giang - Bình Triều mở đường đến đâu dân tự nguyện đón cây hiến đất đến đó với số tiền hiến trên 1 tỷ đồng. Đường giao thông nông thôn đã huy động trên 15 tỷ đồng. Mới đây có nhân dân tổ 12 và 13 đã vận động di dời hàng rào không nhận tiền đền bù để xây dựng đường. Đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tốt tiêu biểu như ; Ông Phan thùy ở tổ 16 thôn Bình Túy, Anh Lê Viết Hoàng người con quê hương đang sinh sống tại TP Đà Nẵng, Anh Nguyễn Văn Trị thôn Bình Khương…

2. Xây dựng gia đình văn hoá:

- Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” đã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của các cấp từ việc tổ chức đăng ký đến bình xét, công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đạt chuẩn GĐVH. Việc bình xét GĐVH được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ gắn với việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Những nội dung được chú ý khi bình xét Gia đình văn hóa là việc chấp hành luật pháp của Nhà nước về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, gia đình hòa thuận, không có bạo lực trong gia đình. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã có tác dụng góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi đầu tư cho gia đình là đầu tư cho phát triển tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Chiếm Lân ở thôn Hiền Lương hay gia đình ông Võ Văn Tự ở thôn Bình Khương…. Nhiều gia đình học tập <3> như Gia đình Ông Nguyễn Chiếm Siêng ở tổ 1 thôn Hiền Lương có 2 con đều học giỏi nhận học bổng đỗ đạt thành tài. Gia đình ông Võ Văn Chánh ở tổ 20 thôn Bình Khương là gia đình 3,4 thế hệ, ông bà sống khỏe, sống vui, sống có ích, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nhiều thành viên trong gia đình có học hàm, học vị cao, thành đạt trong cuộc sống là một trong 500 gia đình văn hóa tiêu biểu được các cấp khen tặng.

Từ những kết quả thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, năm 2000 toàn xã có 1.140/ 2050 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 55,6%, đến năm 2019 có 2.385./2.517 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94%.

3. Xây dựng “Thôn văn hóa”:

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên. Năm 2000, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã phát động xây dựng thôn văn hóa điểm đầu tiên tại Làng Phú An tổ 12,13 thôn Bình Hòa. Đến nay, qua 20 năm triển khai và thực hiện theo kết quả kiểm tra và phúc tra của Ban chỉ đạo Huyện có 100% các thôn trên địa bàn xã đạt danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền như: thôn Hiền Lương 6 năm liền, thôn Bình Hòa 6 năm liền , thôn Bình Túy 7 năm liền, Bình Khương 5 năm liền

Một trong những hoạt động có ý nghĩa của phong trào“ TDĐKXDĐSVH” là việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc18/11, trong ngày này tại các thôn đều tổ chức trang nghiêm, gắn với việc công bố danh sách các gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu…Phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút nhiều người dân tham gia như các trò chơi dân gian, đua thuyền truyền thống…

Thực hiện quyết định 22/ 2018 QĐ – TTG về xây dựng Quy ước thôn văn hoá được tiến hành chặt chẽ. Nội dung Quy ước được xây dựng phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn của địa phương, có tính thống nhất chung và mang tính tự nguyện cao. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong việc đề ra các nội dung, biện pháp xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư trong quy ước. Nhiều thôn, tổ dân phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy ước.

Ngoài kinh phí chi từ ngân sách, nhân dân đã đóng góp khoảng 15 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn, giải toả mặt bằng hiến đất, cây cối, vật kiến trúc; đến nay toàn bộ đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa <4>; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng <5>.

- Phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng thôn tổ ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nhiều thôn, tổ

4. Xây dựng tộc họ văn hóa.

Toàn xã có 12/ 24 dòng tộc đã phát động xây dựng tộc văn hóa. Cuối năm 2019 đã xét và công nhận 12 tộc đạt chuẩn tộc văn hóa. Nhiều tộc có cách làm hay như tộc Võ Văn làng An đông với mô hình Hội nàng dâu hiếu thảo nuôi heo đất khuyến học; Tộc Phan Phước làng Phú Hòa với mô hình thế hệ đàn anh thành đạt đóng góp xây dựng quỹ khuyến học; đã huy động từ con cháu dòng tộc xây dựng nhiều Nhà thờ, Tự đường trang nghiêm thể hiện giá trị văn hóa lịch sử, bình quân giá trị một nhà thờ từ 700 triệu đến 01 tỷ đồng. Ngoài ra nhiều tộc họ đã có cách làm hay, giáo dục tốt biến văn hóa tâm linh thành giáo dục truyền thống.

5. Xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa:

Từ năm 2001 đến năm 2019, có 100% cơ quan đơn vị, trường học đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đến năm 2019, toàn xã có 5/5 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa <6>

6. Xây dựng Xã văn hóa nông thôn mới:

Trong 09 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt: Hệ thống giao thông, điện, trường học, trạm y tế... được đầu tư đồng bộ, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Cuối năm 2015, xã Bình Giang được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiêu chí văn hóa mới đạt mức yêu cầu, nhờ sự đoàn kết của Cán bộ và nhân dân đã duy trì và phát triển tiêu chí đến năm 2018 xã mới đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Hiện nay vẫn giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đề nghị công nhận lại sau 05 năm vào cuối năm 2020

7. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”:

- Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đến nay phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, mạnh mẽ đến với tất cả các đối tượng, các đơn vị, trường học thôn, tổ. Đến nay 3700 /8149 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt 45.4% so với tổng số dân.

8. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo:

- Ngoài hoạt động giáo dục trong nhà trường, phong trào học tập lao động sáng tạo cũng được đẩy mạnh. Đến nay, xã đạt chuẩn quốc gia về Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục Tiểu học; duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; có Trung tâm sinh hoạt văn hóa và học tập cộng đồng, đã đầu tư kinh phí theo quyết định 1196 của UBND tỉnh cho các Trung tâm hoạt động là 20 triệu đồng/ năm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 05 NỘI DUNG VĂN HOÁ TRONG PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH

1. Đoàn kết giúp nhau “xoá đói giảm nghèo”:

- Trong phong trào xóa đói giảm nghèo, ngoài nguồn vốn giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ xóa đói giảm nghèo của các đoàn thể chính trị ở xã, đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau xoá đói giảm nghèo” như: mô hình tổ tiết kiệm giúp vốn quay vòng cho hội viên thoát nghèo của Hội Cựu chiến binh. Mô hình tặng bò của Đoàn thanh niên. Mô hình quỹ hỗ trợ Hội Nông dân. Mô hình đồng tiền tiết kiệm nuôi heo đất của Hội Liên hiệp Phụ nữ, giảm nghèo cho Hội viên phụ nữ nhiều mô hình có hiệu quả như: cơ sở sản xuất chế biến chả sạch., trao sinh kế cho phụ nữ nghèo

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" của UBMTTQVN đã phát triển rộng khắp trong nhân dân, nó thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thể hiện được chủ trương của Đảng hợp với lòng dân, nó khơi dậy mạnh mẽ đạo lý làm người, nếp sống cao đẹp của người Việt Nam; công tác đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và chính sách người có công đã được triển khai thực hiện đảm bảo <7>. Với kết quả thực hiện các mô hình trên, năm 2001 là một trong những xã nghèo nhất huyện. Đến cuối năm 2019, hộ nghèo toàn xã còn 136 hộ tỷ lệ 5,14%

2. Thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật:

2.1. Thực hiện nếp sống văn hoá:

- Về việc cưới: Nhìn chung việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới được toàn thể người dân thực hiện tốt, phát huy được giá trị truyền thống, gọn nhẹ, tiết kiệm

- Về việc tang: Trong các năm qua, đa số các đám tang trên địa bàn không có các hủ tục lạc hậu, rườm rà, nhiều thôn, tổ đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ trợ tán, thành lập Ban trợ tán, Đội âm công để giúp đỡ, hỗ trợ cho các gia đình có việc tang. Đặc biệt hiện nay tất cả đám tang trên địa bàn xã đều thực hiện việc không rải vàng mã khi đưa tang theo nội dung phát động của UBMTTQV xã <8>.

- Về lễ hội: Các lễ hội dân gian và các lễ hội khác trên địa bàn được tổ chức, quản lý tốt, không để xảy ra vi phạm hoặc phô trương, lãng phí, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa của địa phương.

Điểm đặc biệt trong công tác bảo tồn di tích của xã đã huy động được sức mạnh của nhân dân cùng với Nhà nước bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích <9>; giáo dục cho thế hệ trẻ và quảng bá văn hóa lịch sử của quê hương đến mọi người trong và ngoài địa phương, đặc biệt đã biên soạn và xuất bản 500 cuốn Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Giang giai đoạn 1930-2015

2.2. Thực hiện kỷ cương pháp luật:

- Trong 20 năm xã đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến gần 90 lượt với trên 10.000 lượt người tham dự đặc biệt là việc tuyên truyền phổ biến và lấy ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến vào Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, từng bước đưa chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Diễn đàn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, từng bước đưa chủ trương, chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

- Công tác hòa giải thời gian qua đã phối hợp hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ và tranh chấp trong nội bộ nhân dân, làm cho khối đoàn kết được củng cố tăng cường, xây dựng tình làng nghĩa xóm, gia đình hòa hợp, góp phần giữ vững ổn định xã hội từ cơ sở.

3. Xây dựng môi trường văn hoá:

- Thực hiện chương trình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo Quy chuẩn Quốc gia, số hộ đạt chỉ tiêu dùng nước sạch hợp vệ sinh trên địa bàn 100%

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường.

- Hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn đến nay có trên 4/4 Khu dân cư đăng ký triển khai mô hình đề án thu gom rác thải với 40% số hộ tham gia, xã có quy hoạch có nghĩa trang tập trung theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã và đang đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm <10>.

- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng nhiều hình thức như: Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội; HĐND các cấp; xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Mặt trận với HĐND, UBND,

4. Cơ sở vật chất văn hóa

- Công tác xây dựng các thiết chế văn hoá- thể thao ở cơ sở cũng quan tâm chỉ đạo, trong đó có 01 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và 4 Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn và 10 sân bóng chuyền tổ 3 khu thê thao trường học là điều kiên đảm bảo cho nhân dân hoạt đông VHVN- TDTT

- Về hoạt động:

+ Đối với xã: Có các câu lạc bộ đang hoạt động (câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc, câu lạc bộ đàn hát dân ca, CLB Karatedo, đội đua thuyền, đội văn nghệ, đội bóng đá, bóng chuyền). Hoạt động Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu nhân dân và tham gia đầy đủ các hoạt động Văn hóa văn nghệ - thể thao do cấp trên tổ chức.

+ Đối với thôn: 4 thôn đều có đội văn nghệ quần chúng và đội bóng đá, bóng chuyền, có tổ chức các hoạt động Văn hóa văn nghệ - thể thao đáp ứng nhu cầu người dân 2-3 cuộc / năm và tham gia đầy đủ các hoạt động Văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao do xã và cấp trên tổ chức.

5. Hoạt động của trung tâm văn hóa

Trong những năm qua đã tổ chức nhiều giải bóng đá, giải bóng chuyền nam nữ cho các độ tuổi, đua thuyền truyền thống, văn hóa văn nghệ đẩy mạnh tuyên truyền NTM ,tuyên truyền giáo dục pháp luật, Hội thi, hội thảo….

Đã mở hội thảo, lập hồ sơ, đề nghị tỉnh công nhận và cấp bằng công nhận 02 di tích cấp tỉnh và tổ chức lễ đón bằng công nhận di tích lịch sử Địa đạo Bình Túy và di tích lịch sử văn hóa nhà thờ tiền hiền làng Hiền Lương; Xây dựng trùng tu địa đạo Bình Túy với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng. Tiếp tục xây dựng trùng tu nhà thờ tiền hiền làng Hiền Lương với kinh phí 600 triệu đồng

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ PHONG TRÀO:

1. Ưu điểm:

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã trong 20 năm qua, đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng phấn khởi. Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Những kết quả của phong trào góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”; góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

2. Hạn chế:

- Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa cao và thiếu bền vững.

- Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

- Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa còn nhiều hạn chế, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa có chế tài; chất lượng các danh hiệu văn hóa thấp; còn chạy theo số lượng, một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa quan tâm đúng mức về môi trường như thải nước thải trực tiếp vào môi trường (một số cơ sở nuôi cá trải bạc), gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép (một số cơ sở cưa xẻ gỗ, dịch vụ Karaoke di động…).

- Kinh phí chi cho hoạt động văn hóa còn quá ít và không tương xứng với nhu cầu hưởng thụ văn hóa.

- Một số thành viên Ban chỉ đạo chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình nên hiệu quả chưa cao

3. Nguyên nhân của các hạn chế:

a) Nguyên nhân khách quan:

- Là một xã thuần nông, xuất phát điểm về kinh tế thấp, dân số đông, địa bàn rộng về quy mô thôn, tổ.

Xem thêm: Bàn Bẻ Tay Dê Phi 6 - Máy Bẻ Tai Dê, Máy Bẻ Tay Dê Tự Động

- Phong trào được gắn kết nhiều tiêu chí về kinh tế, văn hóa - xã hội ở cơ sở, nhưng đội ngũ cán bộ phụ trách phong trào văn hóa ở xã, cụ thể là công chức Văn hóa- Xã hội kiêm nhiệm nhiều việc và cán bộ thôn, tổ luôn thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử.

- Quá trình phát triển cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp nhất là tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân chưa cao.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Một số cấp ủy chi bộ chưa thật sự quan tâm đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa thường khoán trắng cho Ban vận động thôn

- Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Việc đầu tư kinh phí cho hoạt động phong trào còn thấp. Việc huy động xã hội hóa đầu tư cho hoạt động văn hóa còn khó khăn.

- Một số ít hộ gia đình còn tư tưởng xem nhẹ vấn đề văn hóa, còn trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

3. Bài học kinh nghiệm:

Qua 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” địa phương rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

2. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

3. Tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổ chức các hội nghị biểu dương khen thưởng kịp thời để cổ vũ động viên phong trào.

4. Vai trò của chi bộ thôn, trưởng ban điều hành, trưởng ban vận động là yếu tố hết sức quan trọng nơi nào hệ thống của thôn hoạt động đôn đốc triển khai thực hiện phong trào thì nơi đó có phong trào tốt.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO ĐẾN NĂM 2025

1. Phương hướng:

Trong 5 năm đến địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề trọng tầm là: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Giang tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, đoàn kết,đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đến năm 2025 đạt xã “ Vững Mạnh Toàn diện” mà trọng tâm trên lính vưc văn hóa là tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng NTM – đô thị văn minh gắn với Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại, và sự xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch.

2. Nhiệm vụ:

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sau:

- 100% hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa; 98% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá. Trong đó chất lượng Gia đình văn hóa phải được nâng lên.

- 100% thôn, tổ được công nhận và giữ vững Thôn văn hóa, Tổ văn hóa. Trong đó chất lượng Khu dân cư văn hóa phải được nâng lên.

- 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

- Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 65%; số hộ gia đình thể thao đạt 25%;

- Xã đạt chuẩn văn hóa nông thông mới nâng cao và có từ 2-3 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

- 70% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.

- 70% Tộc họ được công nhận tộc họ văn hóa.

- 100 % người dân tham gia mô hình thu gom rác thải ( trừ các hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi khó khăn), hoàn thành việc chôn người quá cố vào nghĩa trang nhân dân.

- Tiếp tục vận động nhân dân củng cố các thiết chế văn hóa tư gia, nâng cấp và mở rộng các thiết chế văn hóa công cộng như: Trung tâm văn hóa thể thao xã, Nhà sinh hoạt và khu thể thao các thôn, Nhà truyền thống địa đạo Bình Túy, xây dựng các bi di tích…

- Liên kết với các Công ty lữ hành mở các tour, tuyến du lịch làng quê, cộng động kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh để phát huy giá trị các di tích.

3. Giải pháp thực hiện:

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đề nghị quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

- Kịp thời củng cố kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, Ban vận động phong trào “ TDĐKXDĐSVH” đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng hoạt động hiệu quả.

- Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhất là tập trung vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn, tổ văn hóa.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng.

- Xây dựng và phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn xã Bình Giang.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ khách quan, công bằng việc xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định 122, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư

- Phổ biến, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, có đóng góp tích cực để kịp thời thúc đẩy và động viên phong trào

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị cấp trên thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác chuyên môn.

- Tăng nguồn ngân sách chi cho hoạt động văn hóa, TDTT để địa phương tổ chức thực hiện.

- Triển khai ban hành bộ tiêu chí văn hóa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Bình Giang giai đoạn 2000 – 2020. Kính trình quý cấp theo dõi, chỉ đạo.