CÂU HỎI TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

... Chống quan điểm phủ nhận tính phổ biến triếtn học Mác, phủ nhận tính khoa học triết học Mác cho triết học Mác sản phẩm cá nhân, không phản ánh thực KQ, triết học Mác cho thời kỳ tự cạnh tranh, ngày ... lực bên ` Câu 19: Trình bày quan điểm triết học Mác Lênin chất người Quan điểm Đảng ta phát huy vai trò nhân tố người nghiệp đổi mới? Quan điểm triết học Mác chất người: nhiều khoa học khác ... người như: y học, sinh vật học, tâm lý học, nhân chủng học, xã hội học, triết học, khoa học tiếp cận người theo cách riêng Song tựu chung lại, khoa học chuyên nghành nhận thức người cách chia hệ thống...

Bạn đang xem: Câu hỏi triết học mác lênin có đáp án


*

... 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phánđoán a , b b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
*

... thứ vấn đề triết học Giải mặt thứ vấn đề triết học sở phân chia nhà triết học học thuyết họ thành hai trường phái đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm triết học; phân chia nhà triết học học thuyết ... phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại Câu hỏi Vấn đề triết học? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Khái niệm vấn đề triết học Khởi điểm lý luận học thuyết triết học vấn đề mối quan hệ tư với tồn tại; ... vấn đề thể giới quan nhà triết học giới quan sở tạo phương hướng nghiên cứu giải vấn đề lại triết học 2) Định nghĩa Theo Ph.Ăngghen, “Vấn đề lớn triết học, đặc biệt triết học đại, vấn đề quan hệ...
*

... lại, phàn ánh tông không lệ thuộc vào cảm giác” Phân tích: Ở định nghĩa Lê nin phân biệt vấn đề quan trọng: - “Vật chất phạm trù triết học” nghĩa vật chất không tồn cảm tính, không đồng với ... Đối với hoạt động thực tiễn thân: Phát huy động, sáng tạo ý thức trình học tập công tác Chống bệnh chủ quan ý chí, thái độ tích cực học tập công tác Câu Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản ... định vật + Suy luận hình thức xuất phát tư nhiều phán đoán, tiền đề để rút phán đoán kết luận - Sự thống biện chứng nhận thức cảm tính nhận thức tính, giai đoạn trình nhận thức dựa sở hoạt động...
*

... tra chân lý c) Cả hai điều Câu 67: Nhận thức lý tính bao gồm hình thức: a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý bao gồm tính ... đổi đònh Câu 52: Triết học Mác_ Lênin cho : a) Tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật b) Chỉ tất nhiên tính quy luật ngẫu nhiên tính quy luật c) Cả tất nhiên ngẫu nhiên tính quy luật Câu 53: ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C.Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng...
*

TUYỂN tập NHỮNG câu hỏi TRỌNG tâm HAY và KHÓ ôn THI đại học năm 2014 môn SINH học khối b (có đáp án chi tiết)


... B (2), (3) C (1), (2) D (3), (4) Đáp án là: A (1), (4) Câu : Cho phép lai tứ b i sau (1) AAaaBBbb × AAAABBBb (2) AaaaBBBB× AaaaBBbb (3) AaaaBBbb × AAAaBbbb (4) AAAaBbbb × AAAABBBb (5) AAAaBBbb ... kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li kì sau II giảm phân tế b o sinh loại giao tử nào? A AAB, aab, B, b B AAB, aab, AB, b C AAB, aab, AaB, b D aaB, AABb, AB, ab, B, b Câu: Nuôi cấy ... lưỡng b i có kiểu gen aaBb để tạo nên mô đơn b i Sau xử lí mô đơn b i cônsixin gây lưỡng b i hóa kích thích chúng phát triển thành hoàn chỉnh Các có kiểu gen A aaaBBb, aaaBbb B aaBb, aaBB, aabb C...

Xem thêm: Na Tra Hàng Yêu Ký - Na Tra Đại Náo Thủy Cung


... yêu nghệp, vấn đề quan trọng hơn? Và anh chị chọn vấn đề nào? Dap án * Chuyên đề 1: 1.Nêu nguyên nhân chuyển từ CNTB tự cạnh tranh sang CNTB đế quốc Nguyên nhân nhất? Vì sao? Câu 51/107 Sự chuyển ... thiện * Chuyên đề 2: Cách mạng XHCN gì? Cách mạng tư sản gì? Nêu đặc điểm giống khác cách mạng Cách mạng XHCN CM nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa lỗi thời chế độ xã hội chủ nghĩa, cách mạng đó, giai ... lien minh công nông trang 113 Ở VN tiến hành cách mạng XHCN không? Cho ví dụ minh họa? Hiện VN tiến hành cách mạng gì? Nội dung Bó tay tìm ko * Chuyên đề 3: Hình thái kinh tế xã hội cộng...
... O2 y = : = (mol ) o o (4 im) o im (1 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (1 im) (0 ,5 im) (1 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) (0 ,5 im) 20 THI HC SINH GII MễN HểA HC LP ( Cể P N CHI TIT) (4 im) ktc ... l: 0,1375 80 = 11g trỏi vi gi thit l 12 gam oxit Vy Mg cũn d sau phn ng (1 ) x 24 8, 8 x => Khi lng Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8 , 8 x) .80 (8 , 8 x).5 Khi ... Cu l 8, 8 x => S mol Cu l 64 8, 8 x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8 , 8 x) .80 (8 , 8 x).5 Khi lng CuO l : m CuO = = 64 x Theo PTHH(3) : n MgO = n Mg = 24 x 5.x => m MgO = 40 = 24 (8 , 8 x).5...
... quản lý cán công chức; sử dụng, đãi ngộ cán bộ, công chức c Tăng thêm quyền lực cho cán công chức để giúp họ quyền tự việc giải vấn đề sống d Gồm đáp a b 371) Theo chủ nghĩa Mác - Lênin : chuyên ... nghĩa Mác, Tư tưởng Hồ Chí Minh phong trào công nhân b.Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phong trào công nhân c Chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân phong trào yêu nước d Chủ nghĩa Mác- Lênin, ... tưởng cá nhân xã hội XHCN c Toàn hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin d Cả ba đáp án a, b, c 378) Vấn đề tính nguyên tắc nhân tố tính định đến cách mạng văn hóa tư tưởng Việt nam giai đoạn...
... S GIO DC V O TO CHNH THC ( thi cú 01 trang) THI CHN HC SINH GII CP TNH NM HC 2011 2012 MễN THI : HểA HC-LP Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 20 thỏng nm 2012 =========== ... GIO DC & O TO C MAU CHNH THC ( thi gm cú trang) THI HC SINH GII VềNG TNH LP THCS NM HC 2011-2012 Mụn thi: Hoỏ hc Ngy thi: 22 2012 Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu I (3,5 im) ... CHNH THC TI LIU BD HSG HểA Kè THI CHN HC SINH GII LP CP TNH MễN THI: HểA HC NGY THI: 11/ 4/ 2012 THI GIAN: 150 PHT (khụng k thi gian phỏt ) HNG DN CHM Trang 29 Lờ Vit Hựng Cõu Cõu Cõu 2.1 2.2...
... tr ng phòng giáo dục & đào tạo khoái châu Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2011 - 2012 Môn: Sinh học Thời gian l m b i 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: (1,5 điểm) H y phân tích đăc điểm ... hoá chi v tập trung chi dới - Cơ chi phân hoá th nh nhóm phụ trách cử động linh hoạt b n tay, ngón tay đặc biệt l ngón phát triển - Cơ chi dới có xu hớng tập trung th nh nhóm lớn, khoẻ ( nh mông, ... qua phân hoá chi v tập trung chi dới (0,25đ) -Cơ chi phân hoá th nh nhóm phụ trách cử động linh hoạt b n tay, ngón tay đặc biệt l ngón phát triển ( 0,25đ) -Cơ chi dới có xu hớng tập trung th...
... F2 1/3.1/3( AA x AA) 1 /9 AA 2.1/3.2/3(AA x Aa) 2/9AA : 2 /9 Aa 4 /9 2/3.2/3(Aa x Aa) 1/9AA: 2/9Aa : 1 /9 aa 3 /9 0,5 1 /9 - T l ki u gen : 1 /9 tr ng F2: 4 /9 AA : 4 /9 Aa : 1 /9 aa - T l phõn li ki u ... 1,0 1,0 * Lu ý: Hc sinh lm cỏch khỏc, nu ỳng cho im nh ỏp ỏn Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp THCS năm học 2010 - 2011 Đề thức Môn thi: sinh học - bảng a Thời gian: ... Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp THCS năm học 2010 - 2011 Đề thức Môn thi: sinh học - bảng B Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu (3,5 i m) a) N u qu...
Từ khóa: câu hỏi môn triết học mác lênincâu hỏi triết học mác lênin có đáp ántrắc nghiệm triết học mác lênin co dap anđề thi trắc nghiệm triết học mác lênin có đáp ántrắc nghiệm mác lênin có đáp án chi tiếtde thi thu dai hoc mon sinh hoc nam 2014 co dap an chi tietcâu hỏi về triết học mác lênincác câu hỏi về triết học mác lênincâu hỏi thi triết học mác lênincâu hỏi môn kinh tế phát triển có đáp ánnghan hang cau hoi mon kinh te quoc te co dap ancau hoi mon tín dụng ngân hàng có đáp áncau hoi mon kinh te quoc te co dap antuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 kèm đáp án chi tiếtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8