Confer Là Gì

*nước ngoài động từ
 (lớn confer something on somebody) trao hoặc khuyến mãi ngay (văn bằng giỏi tước đoạt vị)
 The Queen conferred knighthoods on several distinguished men
 Nữ hoàng ban tước hầu cho một vài nhân đồ vật kiệt xuất
 he behaves as if high rank automatically confers the right to be obeyed
 ông ta cư xử nhỏng thể cấp bậc cao từ nó đem đến cái quyền bắt người khác nghe theo vậy
*nội cồn từ
 (to confer with somebody toàn thân on / about something) luận bàn, hỏi chủ kiến, hội ý
 she withdrew to lớn confer with her advisers before announcing a decision
 bà ta lui vào nhằm đàm luận cùng với những vắt vấn của bà ta trước khi chào làng một quyết định

conferv.1) (D; intr.) ("to lớn converse") to lớn confer about; with (we will confer with them about this matter) 2) (D; tr.) ("khổng lồ award") to lớn confer on (to lớn confer an award on smb.)
confer▸ verb1
she conferred a knighthood on him: BESTOW ON, present khổng lồ, grant lớn, award khổng lồ, decorate with, honour with, give sầu to, endow with, extover to, vouchsafe to lớn.

Bạn đang xem: Confer là gì

2she went lớn confer with her colleagues: CONSULT, talk, speak, converse, have a chat, have a tête-à-tête, parley; informal have a confab, powwow.

Xem thêm: Những Bài Hát Về Bác Hồ Với Thiếu Nhi, Tìm Bài Hát Bác Hồ (Kiếm Được 94 Bài)


* nước ngoài đụng từ - phong, ban khổng lồ confer a title on somebody toàn thân ~ phong tước đoạt mang lại ai* nội hễ từ - (+ with) bàn bạc, hỏi chủ kiến, hội ý khổng lồ confer with somebody ~ thảo luận cùng với ai, hỏi ý kiến ai
confer■ verb (confers
, conferring, conferred) 1》 (often confer something on) grant (a title, degree, benefit, or right). 2》 have sầu discussions. Derivativesconfermentnoun conferrableadjective conferralnoun OriginME: from L. conferre, from con- "together" + ferre "bring".
verb1.
have sầu a conference in order to talk something over ( Freq. 1)- We conferred about a plan of action • Syn: confabulate , confab , consult• Derivationally related forms: consultation (for: consult ), confab (for: confab ), confabulation (for: confabulate ), conferee , conference Hypernyms: hash out , discuss , talk over Hyponyms: collogue• Verb Frames:- Somebody ----s- Sam cannot confer Sue- Sam wants to confer with Sue2. present- The university conferred a degree on its most famous former student, who never graduated- bestow an honor on someone • Syn: bestow• Derivationally related forms: bestowment (for: bestow ), bestowal (for: bestow ), conferment , conferee , conferral Hypernyms: award , present Hyponyms: miter , bless , graduate• Verb Frames:- Somebody toàn thân ----s something on somebody