Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Anh

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 để ôn tập kiến thức

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

I. Chọn từ khác loại.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

Xem thêm: Viteccons Khởi Công Xây Dự Án Khách Sạn 5 Sao Hilton Saigon, Khách Sạn 5 Sao: Du Lịch Vượt Khó

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề tiếng Anhôn thi học kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành các từ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành các câu sau)

*

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 2020

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ thích hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống sau:

*

Bài 4: Nhìn tranh viết thành câu hoàn chỉnh:

*

Bài 5: Chọn từ có cách phát âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate