GIÁO ÁN BÓNG RỔ

+ Chuyền ngang ngực: là cách chuyền cơ bạn dạng duy nhất vào nhẵn rổ và là giải pháp chuyền được sử dụng những độc nhất vào trận chiến.

- Sử dụng cả 2 tay đặt vào 2 phía của trơn cùng để ở bốn cầm cố xay sát sát vào ngực

- Bước chân cùng quan lại gần kề vấn đề cần chuyền (đồng đội), bước đi nào nhưng mà thoải mái và dễ chịu nhất khi chuyền để giành được lực chuyền dũng mạnh nhất

 


Bạn đang xem: Giáo án bóng rổ

*
*

Xem thêm: Hoa Xuong Rong Tap 19 Htv Films Tinh Cam Viet Nam Hay Nhat 2017

quý khách đã xem câu chữ tài liệu Giáo án Thể dục 6 ngày tiết 21 cho 31: Thể thao trường đoản cú chọn - Bóng rổ, để tải tư liệu về sản phẩm công nghệ các bạn click vào nút ít DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

GIAÙO AÙN : 21à 31 THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN : - MOÂN BÓNG RỔTaùc duïng cuûa taäp luyeän vaø thi ñaáu láng rổ.Lý thuyết: ra mắt một số trong những điều nguyên tắc cơ bạn dạng của môn láng rổ (thời hạn tranh tài, cách thức 3 giây, lý lẽ 5 giây, chế độ 8 giây, mức sử dụng 24 giây, phương pháp hai lần dẫn láng, phép tắc chạy bước, qui định trơn về Sảnh sau, phát láng biên.Kyõ thuaät caàm bóng nhì tay trước ngực.Tö theá chuaån bò vaø các bước di chuyeån (chạy cho tới, chạy lùi, trượt ngang quý phái trái, trượt ngang sang yêu cầu, luân chuyển chân trụ) Kyõ thuaät nhồi trơn trên khu vực.Kyõ thuaät dẫn trơn (theo mặt đường thẳng, vòng số 8, xoay chân trụ)Kỹ thuật chuyền nhẵn (chuyền ngang ngực, qua đầu, nhảy đất)Kỹ thuật nỉm rổ một tay bên trên vai (nỉm thẳng, ném gián tiếp)(GV seõ linc ñoäng maø phaân boá noäi dung sao để cho ñaûm baûo ñuû soá tieát theo qui ñònh.)CHAÏY BEÀN : - Chaïy treân ñòa hình töï nhieân.I-MUÏC TIEÂU :Thöïc hieän chủ yếu xaùc caùc ñoäng taùc cuõ vaø naỉm ñöôïc caùc ñoäng taùc môùi .II-ÑÒA ÑIEÅM & ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :Saân tröôøng(saân trơn rổ), trơn rổ, coïc.III-TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:NOÄI DUNGÑLPHÖÔNG PHAÙPhường TOÅ CHÖÙCA-PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :-Giaùo vieân nhaän lôùp – kieåm tra só soá – trang phuïc .-Giaùo vieân kieåm tra thực trạng söùc khoûe vaø duïng cuï hoïc cuûa HS (bóng).-Phoå bieán noäi dung – yeâu caàu baøi hoïc Khôûi ñoäng :- Cho caùc em chaïy töø 2 -> 3 voøng saân ( 100-> 200m ) . Sau ñoù veà khôûi ñoäng caùc khôùp : coå , vai , khuyûu tay , hoâng, goái, coå tay, coå chaân . Caùc ñoäng taùc gaäp duoãi, eùp doïc, eùp ngang.7-10phuùt2 phuùt6-8 phuùt-Lôùp taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang.-Caùn söï chaán chænh lôùp vaø baùo caùo cho giaùo vieân -GV noùi ngaén goïn noäi dung vaø yeâu caàøu baøi hoïc -Töø 4 haøng ngang xoay phaûi thaønh haøng doïc roài chaïy theo voøng troøn, sau ñoù trôû laïi vò trí 4 haøng ngang .B-PHAÀN CÔ BAÛN :1/Theå thao töï choïn : “Bóng rổ”a/Taùc duïng cuûa taäp luyeän vaø thi ñaáu bóng rổ :- Luyeän taäp vaø thi ñaáu trơn rổ coù taùc duïng phaùt trieån toaøn dieän caùc cởi chaát theå löïc nhö: söùc nkhô hanh, söùc maïnh, söùc beàn, söï kheùo leùo vaø caùc naêng löïc chuyeân moân ñeå naâng cao thaønh tích theå thao, láng rổ giuùp reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc taâm lyù, nhaân caùch nhỏ ngöôøi môùi XHcông nhân, taïo ñöôïc thaùi ñoä ñuùng ñaén vào lao ñoäng hoïc taäp vaø sinch hoaït haèng ngaøy.b/Lý thuyết: Sơ lược một số điều nguyên lý cơ bạn dạng của môn láng rổb1 Thời gian thi đấu:- Thời gian tranh tài một trận là 40 phút ít phân thành tư hiệp.- Thời gian ngủ giữa hiệp 1 và 2 là 2 phút ít, giữa hiệp 2 với 3 là 10 phút, giữa hiệp 3 cùng 4 là 2 phút.- Nếu tất cả tỷ số điểm hoà nhau lúc xong xuôi thời hạn thi đấu của hiệp sản phẩm công nghệ tư, cuộc chiến sẽ liên tiếp bởi một hiệp phú 5 phút ít hoặc bởi các hiệp phụ 5 phút ít để sở hữu tác dụng thắng thất bại.b2 khi tín đồ vắt bóng là nhóm tấn công- Phải chuyển nhẵn lịch sự Sảnh địch thủ trong vòng thời hạn buổi tối nhiều là 8s- Sau lúc qua sân đối phương sau 24s đề nghị ném nhẹm rổ nếu không nhẵn sẽ được giao cho đối phương- Trong Khu Vực ném pphân tử ko được đứng vượt 3s mà vào tay không có bóng- Cá nhân không được giữ láng tại nơi quá 5sb3 Luật nỉm phạt- Được ném pphân tử 1 quả nếu như chuyển được bóng vào rổ với bị đối thủ phạm lỗi- Được ném pphân tử 2 trái lúc bị phạm lỗi trong vòng 2 điểm (lúc đang tiến hành ném nhẹm rổ hoặc lên rổ)- Được ném nhẹm phạt 3 trái Lúc bị phạm lỗi không tính vòng mông điểm (khi sẽ tiến hành cồn tác ném nhẹm rổ)b4 Không được phép cố kỉnh láng chạy vượt 2 bướcb5 Lúc nhận ra trơn, có3 cách thực hiện nhằm lựa chọn- Chuyền ngay lập tức mang đến đồng đội- Nhồi bóng rồi chuyền đến bè phái. Nếu đã nhồi bóng mà lại gắng láng lên lại thì đề nghị ném rổ hoặc chuyền, nếu thường xuyên nhồi đợt tiếp nhữa thì bị bắt lỗi 2 lần dẫn bóng- Nỉm rổb6 Được ném biên Lúc bóng, hoặc người, hoặc cả láng lẫn người chạm vào phần ngoại trừ của sânb7 Khi đã đưa nhẵn qua sảnh đối thủ thì không được gửi trơn về lại Sảnh bên, nếu không sẽ ảnh hưởng bắt lỗi trơn về sảnh c/Kyõ thuaät caàm trơn 2 tay trước ngực: - Hai chân song song, rộng bởi vai hoặc chân trước chân sau, rộng bởi vai- Hai tay cố gắng nhẵn trước vùng ngực bởi những ngón tay xòe rộng tự nhiên và thoải mái xúc tiếp với nhẵn, hai ngón cái biện pháp ngực từ 5cm đến 10cm, hướng vào nhau tạo một góc 90 độ và cách nhau tự 5centimet mang đến 10cm; các ngón còn lại hướng thăng thiên. Điểm cao nhất của nhẵn tốt hơn cằm.d/ Tö theá chuaån bò vaø quá trình di chuyeån: + Tư núm chuẩn bị: Hai chân song song, rộng bởi vaiChân trước chân sau, rộng bởi vai+ Các bước di chuyển :Chạy tớiChạy lui: chăm chú kết hợp quan tiền liền kề phía đằng sau sống lưng lúc dịch rời.Trượt ngang thanh lịch trái, phảiXoay chân trụ: cần sử dụng một chân làm trụ (ko ra khỏi mặt đất), chân còn lại di chuyển quanh chân trụ.e/Kyõ thuaät nhồi bóng trên chỗ: + Tư cố gắng cơ thể: thân người trực tiếp tương đối đổ về trước; đứng một chân trước một chân sau (phía bên tay nhồi bóng) rộng bằng vai, hai chân khá khụy gối ; mắt quan lại liền kề phía đằng trước cùng xung quanh, không triệu tập chú ý bóng.+ Tạo cảm giác bóng: đặt các ngón tay lên trơn (hình e1) nhằm các ngón tay tiếp xúc trực tiếp lên khía cạnh trên của bóng, các ngón bé nhắm tới phía trước.+ Khi tinh chỉnh và điều khiển trơn (nhồi bóng) , sử dụng những ngón tay (ko phải lòng bàn tay) đẩy láng (nhồi) xuống sàn (sân) , cố gắng giữ trơn tiếp giáp bạn với cố gắng điều khiển và tinh chỉnh nhẵn tự động (hình e2)i/ Kyõ thuaät dẫn bóng : (theo đường thẳng, vòng số 8, xoay chân trụ)+ Theo đường thẳng: như thể kt nhồi bóng trên vị trí kết hợp đi hoặc chạy, tay tiếp xúc với phần vùng sau phương diện bên trên của bóng (dịch chuyển càng nkhô giòn tay càng lùi ra sau). + Theo con đường vòng số 8: tương tự kt nhồi nhẵn theo đường thẳng phối kết hợp dịch chuyển theo hình số tám với đổi tay nhồi nhẵn (tay tiếp xúc cùng với phần vùng sau cùng bên hông mặt bên trên của bóng).+ Xoay chân trụ: cần sử dụng một chân có tác dụng trụ (ko rời khỏi khía cạnh đất), chân còn sót lại dịch rời quanh chân trụ phối hợp nhồi bóng. f/Kỹ thuật chuyền bóng: (chuyền ngang ngực, qua đầu, bật đất)+ Chuyền ngang ngực: là cách chuyền cơ bạn dạng tốt nhất trong nhẵn rổ cùng là biện pháp chuyền được sử dụng nhiều nhất vào cuộc chiến.- Sử dụng cả 2 tay đặt vào 2 phía của láng với đặt ở tứ thế ép sát gần kề vào ngực- Cách chân với quan tiền cạnh bên điểm cần chuyền (đồng đội), bước đi nào cơ mà dễ chịu và thoải mái nhất lúc chuyền nhằm có được lực chuyền to gan lớn mật nhất- Đưa láng lên ngang ngực với cần sử dụng lực chuyền mang lại mục tiêu đề nghị chuyền (hình f1)+ Chuyền nhẵn qua đầu: được dùng lúc đề nghị chuyền láng đến bè lũ nghỉ ngơi cự ly xa hoặc không ngừng mở rộng hướng tấn công. Điều ăn hại là đường chuyền cực nhọc chính xác.- Trước không còn đề xuất duy trì vững chắc bóng bởi nhị tay- Bước chân phía tay chuyền bóng tới trước- Chuyền láng theo phía cầu vòng, sử dụng lực dũng mạnh ví như chuyền ngơi nghỉ cự ly xa (hình f2)+ Chuyền trơn nhảy đất: Đây là phương pháp chuyền trơn xuống nền (sân) cùng láng sẻ nảy lên (hình f3)- Giữ láng bằng nhị tay cùng với hướng trở lại phương châm phải chuyền- Bước chân lên với chân nào các bạn cảmthấy thoải mái và dễ chịu nhất- Chuyền xuống nền (phương diện sân) với phương châm biện pháp 1/3 cùng với đồng chí, khi ấy trơn sẻ nảy lên đúng đến điểm ý muốn chuyền mang đến vây cánh. Dùng lực nhiều hơn nữa nếu cự ly chuyền sống xa (hình f3)g/Kỹ thuật ném nhẹm rổ:g1 Ném nhẹm trực tiếp :+ Tư thế chuẩn chỉnh bị: nhì chân rộng lớn bằng vai, chân trước chân sau, giữa trung tâm sử dụng rộng rãi chân trước, chân phía tay ném nhẹm rổ đặt trước chân sau nửa cẳng bàn chân, bàn tay ném nhẹm rổ để trên vai, lòng bàn tay hướng về rổ, xòe rộng lớn thoải mái và tự nhiên, tiếp xúc cùng với phần sau bên dưới của trơn, bàn tay còn lại xòe rộng thoải mái và tự nhiên, xúc tiếp cùng với phần bên hông của trái bóng, các ngón tay hướng lên chầu trời, mắt tập trung vào điểm gần nhất bên trên vành rổ+ Ném rổ: khá khụy gối nhằm tạo ra lực giẫm của nhì chân, sau khoản thời gian nhị chân tạo nên lực thường xuyên dùng lực hai tay đẩy bóng lên cao, Khi hai tay sẽ giạng thẳng gấp rút dùng các ngón tay tiến hành cồn tác miết bóng với gập cổ tay, láng được ném làm thế nào cho toàn vẹn cao hơn điểm ngắm trên vành rổ (hình g1) g2 Ném nhẹm gián tiếp :+ Tư nắm chuẩn bị: nhị chân rộng lớn bằng vai, chân trước chân sau, giữa trung tâm lưu ý chân trước, chân phía tay ném nhẹm rổ đặt trước chân sau nửa bàn chân, bàn tay nỉm rổ để lên trên vai, lòng bàn tay hướng tới rổ, xòe rộng tự nhiên và thoải mái, tiếp xúc với phần sau phía bên dưới của láng, bàn tay sót lại xòe rộng lớn tự nhiên, tiếp xúc với phần hông hông của trái trơn, những ngón tay hướng thăng thiên, đôi mắt triệu tập vào điểm tựa phù hợp trên mặt bảng+ Ném nhẹm rổ: khá khụy gối nhằm tạo thành lực giẫm của nhì chân, sau thời điểm hai chân chế tác lực thường xuyên sử dụng lực hai tay đẩy trơn lên cao, Khi nhị tay đang doãi thẳng gấp rút cần sử dụng các ngón tay triển khai rượu cồn tác miết bóng và gập cổ tay, láng được ném nhẹm làm sao để cho trúng vào điểm tựa đang lựa chọn xung quanh bảng (hình g1)2/. Chaïy beàn :- Luyeän taäp chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân theo ñieàu kieän cuûa saân tröôøng. 75phuùt60 phuùt15phuùt-Tuøy theo noäi dung maø boá trí ñoäi hình đến phuø hôïp.- Neáu GV giaûng daïy lyù thuyeát thì coù theå cho HS quanh đó vôùi ñoäi hình bân oán haøng ngang xen keõ nhau.- Tuøy theo noäi dung taäp maø boá trí ñoäi hình taäp luyeän mang đến phuø hôïp, ñaûm baûo mang đến HS thaáy ñöôïc GV thò phaïm vaø cöï ly an toøan trong taäp luyeän. Hình e1Hình e2Hình f1Hình f2Hình f3Hình g1Khoái löôïng vaän ñoäng nam , nöõ khaùc nhau .- Coù theå phân chia thaønh nhieàu nhoùm theo giôùi tính ñeå ñaûm baûo an toøan trong taäp luyeän.C-PHAÀN KEÁT THUÙC :-Thaû loûng vôùi caùc ñoäng taùc thaû loûng keát hôïp vôùi hkhông nhiều thôû .-Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù tieát hoïc .-Daën doø baøi taäp veà nhaø.5 phuùt-Coù theå vöøa ñi chậm rãi theo ñoäi hình voøng troøn vöøa thaû loûng.-Lôùp chuù yù laéng nghe nhaän xeùt cuûa giaùo vieân.