Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ JÚT TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI Số : / QĐ- MGHM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Dong, ngày 15 tháng 10 năm 2019
 QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non.

Năm học 2019- 2020 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MI

 Thực hiện thông tư số 13/2010/TT – BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010; của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục Mầm non;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2019 – 2020 gồm các đồng chí có tên sau: (có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2:  Các Đ/c trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.

Bạn đang xem: Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non

Điều 3: Các Đ/c có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

– PGD (B/c);

– Lưu NT: (T/h).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Lê Thị Thoa

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

“Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”

trong cơ sở Giáo dục Mầm non. Năm học 2019 – 2020

1Lê Thị ThoaHiệu trưởngTrưởng ban
2Đoàn Thị HoanPhó Hiệu trưởngPhó ban
3Phạm Thị HuyềnPhó Hiệu trưởngPhó ban
4Nguyễn T. Minh HuệCTCĐThành viên
5Nguyễn Thị ThúyNhân viên y tếThành viên
6Nguyễn Thị HợpTổ trưởng CMThành viên
7Trần Thị Thu HuệPBT đoàn TNThành viên

 

(Danh sách này gồm có 7 người)

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ JÚTTRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MISố : / KH- MGHM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcNam Dong, ngày 15 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

 trong cơ sở Giáo dục Mầm non.

Năm học 2019 – 2020

Thực hiện thông tư số 13/2010/TT – BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010; của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở Giáo dục Mầm non;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường. Trường Mẫu giáo Họa Mi xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 -2020 như sau:

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.

– Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.

NỘI DUNG:

– Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 13/2010/TT – BGD& ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

– Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường và có các đ/c đại diện giáo viên các nhóm lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.

– Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

ThángNội dungKế hoạch bổ xung

8/2019

– Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu UBND xã có kế hoạch tu sửa, đồ chơi ngoài trời. kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.

– Họp Phụ huynh đầu năm.

– Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

9/2019

 – Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 – 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV

– Ra QĐ thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020.

– Kết hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ đầu vào.

– Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và học – Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

10/2019

– Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế cũ đã hư hỏng. Mua bổ xung bàn ghế mới

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để sử lý các tai nạn khi cần thiết.

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

11/2019

– Mua bổ xung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

12/2019

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

Xem thêm: Các Nước Phát Triển Công Nghiệp Ôtô Thế Nào? ? Du Học Nhật Bản Ngành Kỹ Thuật Ô Tô

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

1/2020

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

2/2019

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Bổ xung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để sử lý các tai nạn khi cần thiết.

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

3/2020

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

4/2020

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Khám sức khoẻ đầu ra

– Sửa chữa đồ chơi ngoài trời

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

5/2020

– Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.

– Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn

– Kiểm kê tài sản của nhà trường.

– Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

– Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.

– Tổng kết năm học.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:– Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…

– Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường

– Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích

– Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.

– Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích, Tập trung ưu tiên các loại thương tích thường gặp; ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc;

– Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường

– Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.

– Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn khi cần thiết.

– Xây dựng những quy định về phát hiện và sử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.

Trên đây là kế hoạch thực hiện phòng chống tai nạn thương tích trong trường mẫu giáo Họa Mi. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH Nhà trường báo cáo UBND xã có kế hoạch bổ xung.