Khi Độc Giả Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Do tôi đã hiểu kết thúc truyện này và bị nó tạo cho khắc chế, vả lại sở hữu mấy diễn biến bản thân ko mê say đề nghị trong thời điểm tạm thời drop, nếu mình tất cả hứng đã quay lại edit tiếp.