Nhận chuyển nhượng tiếng anh là gì

Hợp đồng ủy quyền đất đai được Thành lập thành vnạp năng lượng bạn dạng, có công hội chứng trên ban ngành bên nước với ngôn từ cùng điều khoản theo hình thức và việc thỏa hiệp giữa bên phân phối với bên mua

*

Dịch thuật Hồng Linh xin chia sẻ đến mẫu hợp đồng mua bán khu đất đai bởi giờ anh chuẩn chỉnh tuyệt nhất với rất đầy đủ báo cáo qui định, luật pháp, quyền hạn và nghĩa vụ của mặt chào bán cùng bên mua

Mẫu thích hợp đồng giao thương mua bán đất đai bằng tiếng anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢPhường ĐỒNG

Chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với tài sản nối sát với đất

CONTRACT

for transfer of l& use right và ownership of land-attached assets

 

Hôm ni, ngày 23 mon 06 năm 2011, trước phương diện Công bệnh viên Văn phòng công hội chứng ……………, công ty chúng tôi gồm:

Today, dated 23 June 2011, in the presence of the Public Notary of ……..Public Notary Office, we are:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (call tắt là Bên A)

TRANSFEROR (Hereinafter referred khổng lồ as các buổi party A)

Ông ………………..; sinh vào năm …..; CMND số: ……………….. cấp cho ngày ……………….. tại ……………….. cùng bà xã là bà ……………….. ; sinh năm …..; CMND số: ……………….. cung cấp ngày ……………….. trên ………………..; cả nhì thuộc đăng ký hộ khẩu thường trú trên ………………..

Bạn đang xem: Nhận chuyển nhượng tiếng anh là gì

Mr. ………………..; Year of birth: …… ; ID thẻ No.: ………………..; Date of issue………………..; Place of issue: ……………….., & his wife, Mrs. ………………..; Year of birth: ….; ID card No.: ………………..; Date of issue: ………………..; Place of issue: ………………..

Permanent residence: …………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Call tắt là Bên B)

TRANSFEREE (Hereinafter referred lớn as các buổi tiệc nhỏ B)

Mr/Ms. ………………..; Year of birth: …… ; ID thẻ No.: ………………..; Date of issue………………..; Place of issue: ………………..

Permanent residence: ………………….

Hai bên gật đầu đồng ý triển khai câu hỏi ủy quyền quyền sử dụng đất cùng gia tài nối sát với khu đất theo những thỏa thuận hợp tác sau đây:

The two parties have sầu mutually agreed to enter into lớn the Contract for transfer of l& use right and ownership of land-attached assets with the following terms and conditions:

Điều 1. Quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn sát với đất đưa nhượng

Article 1: Transferred l& use right & ownership of land-attached assets

Quyền áp dụng đất cùng tài sản gắn sát cùng với đất của Bên A theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng khu đất số vào sổ cấp chứng từ ghi nhận quyền sử dụng đất số vị Ủy Ban Nhân Dân cung cấp ngày cùng trích lực phiên bản đồ địa chính, ví dụ nhỏng sau:

Details on the land use right & ownership of land-attached assets of Party A in accordance with the Certificate of lvà use right No.  with reference number No.

Xem thêm: Đồ Án Quy Hoạch Phân Khu Nội Đô Lịch Sử Tại Hà Nội, NhữNg Quy đÁ»‹Nh Về Quy HoạCh Phã¢N Khu

 issued by the People’s Committee of on và extract of cadastral map are as follows:

Quyền sử dụng đất Land use right:

– Thửa khu đất số: 48

– Lvà lot No.: 48

– Diện tích: 89.7 m2 (Tám mưới chín phẩy bẩy mét vuông)

– Area: 89,7 m2 (Eighty nine point seven square meters)

– Địa chỉ thửa đất:

– Location of the land lot:

Tài sản nối sát với đất: Land-attached assets:

Nhà sinh hoạt size chịu lực 03 tầng, mái BTCT, móng gia chũm cọc bê tong, diện tích S xây dựng: 89,7 m2, diện tích sàn: 269,1 m2, năm xây dựng: 2011

A 03-storey house with load-bearing frame, reinforced concrete roof, concrete pile foundation, & construction area of 89,7 m2, floor area of 269,1 m2 built in 2011.

Điều 2: Giá chuyển nhượng cùng thủ tục thanh toán

Article 2: Transfer price & payment method

Giá gửi nhượng: Hai bên thỏa thuận hợp tác giá ủy quyền là 800.000.000 đồng VN (Tám trăm triệu VND Việt Nam)Transfer price: The transfer price agreed by the two parties is VND 800,000,000 (Eight hundred million Vietnamese dong).Phương thơm thức thanh toán: Thanh hao toán bằng chi phí phương diện (đồng Việt Nam).Payment method: In cash Vietnamese dong).

Điều 3. Quyền với nhiệm vụ của Bên A

Article 3: Rights and obligations of Party A

Bên A giao quyền áp dụng khu đất với tài sản nối sát cùng với đất đúng chứng trạng tồn tại cùng đúng thời hạn đang khí cụ trong đúng theo đồng, mặt khác giao đầy đủ toàn thể làm hồ sơ bao gồm liên đến thửa khu đất nói trên cho Bên B cùng rất những điêu kiện đã nêu sống Điều 2 hòa hợp đồng này.Party A shall hvà over the land use right & ownership of land-attached assets which are in their current condition within the time limit stipulated in the contract, and at the same time hvà over all documents related lớn the above-mentioned l& lot to Party B together with the conditions stated in Article 2 of this contract.Nhận tiền của Bên B theo phương thức đã thỏa thuận hợp tác vào vừa lòng đồng.Party A shall receive payment of Party B according to lớn the method agreed in the contract.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Article 4. Rights and obligations of Party B

Nhận quyền sử dụng khu đất và gia sản nối sát cùng với đất cùng toàn thể hồ sơ về tài sản đã nhận ủy quyền.Party B shall receive the land use right & ownership of land-attached assets together with all documents related to lớn the transferred assets.Trả đầy đủ chi phí dìm chuyển nhượng ủy quyền quyền thực hiện đất với gia tài nối liền cùng với khu đất mang lại Bên A theo thỏa thuận đang ghi trong phù hợp đồng.Party B shall make full payment for the transfer of lvà use right và ownership of land-attached assets lớn Party A as agreed in the contract.Đăng cam kết quyền sử dụng khu đất, đăng ký quyền tải gia sản gắn sát cùng với đất tại cơ sở tất cả thẩm quyền theo công cụ của luật pháp.Party B shall register the l& use right và ownership of land-attached assets at the competent authority in accordance with the law.

Điều 5. Điều khoản chung

Article 5. General terms

Hợp đồng này được lập thành 05 phiên bản, Văn uống phòng công chứng ……………. Lưu một bản, Bên A giữ một bản, 03 phiên bản giao mang lại Bên B (trong những số ấy Bên B duy trì 01 bản; Bên B bao gồm trách nát nhiệm gửi Chi cục thuế 01 phiên bản và 01 bạn dạng gửi Ủy Ban Nhân Dân …………… để cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất-quyền cài nhà tại và gia tài nối liền cùng với đất)This contract is made in 05 original copies. Tkhô cứng Do Public Notary Office keeps 01 copy, Party A keeps 01 copy, buổi tiệc nhỏ B keeps 03 copies (in which Party B keeps 01 copy, Party B takes responsibility for submitting 01 copy to the Sub-Department of Taxation & 01 copy lớn the People’s Committee of Hai Duong city for issuance of Certificate of lvà use right và ownership of house và other land-attached assets).Hai bên đang nghe đọc lại đúng theo đồng, đã đọc và gật đầu đồng ý các pháp luật ghi vào hòa hợp đồng cùng thuộc ký kết tên (điểm chỉ) dưới đây.The two parties have read again, fully understood, and agreed to the terms of this contract, and affixed their signatures (fingerprints) as below

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

TRANSFEROR

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

TRANSFEREE

Nếu bạn phải kiểm soát và điều chỉnh báo cáo phiên bản hòa hợp đồng dịch thuật tiếng anh mang đến Việc giao thương mua bán đất đai hãy tương tác đến Dịch thuật Hồng Linh sẽ được cung ứng dịch thuật nhanh hao nhất