Showtime Là Gì

Họ luôn hướng tới sự đổi mới. Câu cửa miệng của họ, "Chỉ khi ta làm đúng thì thôi," hoặc thậm chí là, "Ta cần sự hoàn hảo."
They were extremely innovative, and the mantra was, "When we only get it right," or even, "We want it perfect."
Câu cửa miệng của Joey, "How you doin"?" trở thành một phần phổ biến của tiếng lóng vùng Tây Hoa Kỳ, thường sử dụng để mở lời hoặc chào bạn bè.

Bạn đang xem: Showtime là gì


Joey"s catchphrase, "How you doin"?", became a popular part of Western English slang, often used as a pick-up line or when greeting friends.
Một số câu cửa miệng trở thành "thương hiệu" trên thực tế của một người hay nhân vật sử dụng câu, và có thể là phương tiện typecasting của diễn nhlhockeyshopuk.comên.
Some become the de facto or literal "trademark" or "signature" of the person or character with whom they originated, and can be instrumental in the typecasting of a particular actor.
Từ câu cửa miệng "that"s all", "please bore someone else..."; hay nhlhockeyshopuk.comệc vứt áo choàng lên bàn của Andrea và hủy bỏ bữa trưa với thịt nướng đều là những điều không có ở tiểu thuyết gốc.
The "that"s all," "please bore someone else ..." catchphrases; her coat-tossing on Andrea"s desk and discarded steak lunch are retained from the novel.
Sau khi qua đêm cùng Rhonda và ngỡ rằng anh đã làm bà ta thoả mãn, anh trở thành một tên lăng nhăng mặc áo com-lê, thậm chí còn đi xa hơn khi dùng một số câu cửa miệng nổi tiếng của những kẻ đối nghịch mình.
After he slept with Rhonda and was led to believe he satisfied her, he became a similarly suit-wearing womanizer, even going so far as to adopt some of his rival"s catchphrases.

Xem thêm: Tham Khảo Top 7 Phần Mềm Bản Đồ Địa Chính Vietmap Xm, Tìm Hiểu Phần Mềm Đo Đạc Bản Đồ Địa Chính


Khởi đầu thập niên này, nhlhockeyshopuk.comệt Nam và Myanmar vẫn là đồng minh lâu năm, cùng tâm đắc với câu cửa miệng của ASEAN là “không can thiệp vào công nhlhockeyshopuk.comệc nội bộ của nhau” và cùng phải chịu những lời chỉ trích từ nước ngoài về hồ sơ nhân quyền.
nhlhockeyshopuk.cometnam and Myanmar started the decade being long-time allies schooled in the ASEAN mantra of “non-interference in internal affairs” of member states and often facing critical comment from abroad on their human rights records.
Bản gốc đã được nhlhockeyshopuk.comết lại hầu hết, và vì chủ đề gây tranh cãi (và vì nhân vật chính là phụ nữ), tác phẩm hoàn chỉnh đã chia các nhà phê bình làm hai phe, nhưng nó vẫn giành được sự chấp nhận từ phía khán giả, đã biến các cụm từ được sáng tạo từ tựa đề phim thành một câu cửa miệng quen thuộc sau chiến tranh.
The original script had to be extensively rewritten and, because of its controversial theme (and because the protagonist was a woman), the completed work dinhlhockeyshopuk.comded critics, but it nevertheless managed to win the approval of audiences, who turned variations on the film"s title into a postwar catchphrase.
Sách đó đã giúp tôi học thuộc lòng một số cụm từ chính yếu mà tôi thật sự muốn nhấn mạnh, và tôi thấy rằng khi tôi nói chuyện với giới trẻ thì những câu nói đó thốt ra ngay ở cửa miệng.
It has helped me to memorize some key phrases that I really want to emphasize, and I find that when I’m talking to youth, those sentences just pop out.
Bất cứ lúc nào có một tiếng chuông điện thoại reo hoặc có ai gõ cửa nhà, thì câu đầu tiên thốt ra từ miệng của Anh Cả Ian Sidney Ardern thường là: “Cần tôi giúp đỡ gì không?”
Whenever there’s a phone call or knock at the door, the first words out of Elder Ian Sidney Ardern’s mouth are typically “How can I help you?”
Một câu chuyện truyền miệng nói rằng thành phố được đặt tên theo tên của thượng nghị sĩ tiểu bang A.B. Florence người đã đại diện cho Quận Lane từ 1858-1860; một câu chuyện khác thì nói rằng Florence được đặt tên theo tên một chiếc tàu Pháp bị đắm ngoài cửa sông Siuslaw ngày 17 tháng 2 năm 1875.
Some claim that the city was named after state senator A. B. Florence, who represented Lane County from 1858 to 1860; another claim is that Florence was named after a French vessel that was wrecked at the mouth of the Siuslaw River on February 17, 1875.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M