Cảnh quay äá»™ng bã n tæ¡ "lừa" khã¡n giả tã¢y du kã½ 1986 suốt 30 näƒm