Thông Tư 61 Bộ Tài Chính

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 61/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂNSÁCH, TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

Căn cứ đọng Luật giá thành bên nước ngày 25 tháng6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CPhường ngày 21tháng 12 năm năm 2016 của Chính phủ khí cụ chi tiết thực hiện một số điều của Luậtgiá thành đơn vị nước;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23tháng 1hai năm 2013 của Chính phủ nguyên lý chức năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấutổ chức của Sở Tài chính;

Căn uống cứ Quyết định số 59/2013/QĐ-TTg ngày 15tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng mạo Chính phủ về danh mục kín nhà nước độ Tuyệtmật với Tối mật trong ngành tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài thiết yếu Hànhchính vì sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tứ hướngdẫn về công khai minh bạch chi phí so với đơn vị chức năng dự toán thù ngân sách, tổ chức triển khai được ngânsách bên nước cung ứng.

Bạn đang xem: Thông tư 61 bộ tài chính

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1.Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Thông tứ này giải đáp việccông khai ngân sách so với đơn vị chức năng dự tân oán túi tiền, tổ chức được ngân sáchcông ty nước cung cấp.

b) Phạm vi công khai theophương tiện trên điểm a khoản 1 Điều này; không bao hàm số liệu và báo cáo thuyếtminh thuộc nghành nghề quốc chống, an toàn, dự trữ giang sơn.

c) Việc công khai minh bạch ngân sáchđối với những cơ sở Đảng, những công tác, dự án đầu tư tạo ra cơ phiên bản sử dụngvốn túi tiền công ty nước triển khai theo hướng dẫn riêng của Sở Tài thiết yếu.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đơn vị dự toán thù ngân sách

b) Tổ chức được ngân sáchbên nước hỗ trợ

Điều 2.Nguyên tắc công khai

1. Công khai rất đầy đủ, kịp thời,chính xác những lên tiếng chi phí theo các hiệ tượng hình thức tại Thông tư này.

2. Đảm bảo thử dùng đảm bảo bímật bên nước theo công cụ hiện tại hành.

ChươngII

CÔNG KHAI NGÂNSÁCH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Điều 3.Nội dung công khai

1. Công knhì dự tân oán ngânsách

a) Đối với đơn vị chức năng dự toántúi tiền cấp trên

- Công knhị dự toán thù thu -chi túi tiền đơn vị nước, tất cả phần điều chỉnh bớt hoặc bổ sung cập nhật (ví như có) được cấpbao gồm thẩm quyền giao; nguồn kinh phí không giống cùng phân bổ cho những đơn vị chức năng cấp dưới trựcnằm trong (trong số đó bao gồm dự toán của đơn vị chức năng bản thân thẳng sử dụng), những đơn vị được ủyquyền (phần kinh phí đầu tư ủy quyền – nếu như có) (theo Mẫu biểusố 01 ban hành hẳn nhiên Thông bốn này).

- Công knhì các căn cứ,chế độ, định nấc phân bổ dự toán thù túi tiền.

b) Đối với đơn vị sử dụngngân sách

Công knhị dự tân oán thu - chitúi tiền bên nước, kể cả phần điều chỉnh bớt hoặc bổ sung (trường hợp có) đã có được cấpgồm thẩm quyền giao và nguồn kinh phí không giống (theo Mẫu biểusố 02 phát hành đương nhiên Thông tứ này).

2. Công knhì số liệu với thuyếtminh thực trạng thực hiện dự toán chi phí đơn vị nước (quý, 6 mon, năm)

a) Đối với đơn vị dự toánchi phí cấp cho trên

- Công khai ttiết minc tìnhhình triển khai dự toán ngân sách công ty nước (quý, 6 mon, năm) đã được phê chuyên chú.

- Công khai số liệu thực hiệndự tân oán ngân sách đơn vị nước (quý, 6 mon, năm) đã làm được phê chăm chút (theo Mẫu biểu số 03 phát hành dĩ nhiên Thông bốn này).

b) Đối cùng với đơn vị sử dụngngân sách

- Công khai ttiết minh tìnhhình triển khai dự toán thù túi tiền đơn vị nước (quý, 6 mon, năm) đã được phê lưu ý.

- Công knhị số liệu thực hiệndự toán chi phí đơn vị nước (quý, 6 mon, năm) đã có phê trông nom (theo Mẫu biểu số 03 ban hành tất nhiên Thông tư này).

3. Công khai quyết toán thù ngânsách công ty nước

a) Đối với đơn vị chức năng dự toántúi tiền cung cấp trên

- Công knhị ttiết minh quyếttân oán ngân sách đơn vị nước đã có được cung cấp có thẩm quyền phê cẩn thận.

- Công knhị số liệu quyếttoán thù chi phí đơn vị nước (theo Mẫu biểu số 4, biểu số 5 ban hành hẳn nhiên Thông tứ này).

b) Đối với đơn vị chức năng sử dụngngân sách

- Công knhì tngày tiết minh quyếttân oán chi phí đơn vị nước đã có được cấp có thẩm quyền phê trông nom.

- Công knhị số liệu quyếttoán ngân sách đơn vị nước (theo Mẫu biểu số 4, Mẫu biểu số 5 ban hành dĩ nhiên Thông tư này).

Điều 4.Trách rưới nhiệm công khai

- Thủ trưởng đơn vị dự toánChịu trách nát nhiệm triển khai công khai minh bạch phần nhiều nội dung cơ chế tại Điều 3 Thôngtứ này.

- Đối cùng với những nội dung côngkhai phương pháp trên khoản 1 và khoản 3 Điều 3, Thủ trưởng đơn vị chức năng dự tân oán ngânsách phát hành Quyết định ra mắt công khai ngân sách và các biểu chủng loại theo quy định(theo Mẫu số 01/QĐ-CKNS ban hành kèm theo Thôngtư này).

- Đối với các văn bản côngkhai nguyên lý tại khoản 2 Điều 3, Thủ trưởng đơn vị dự toán thù ngân sách phê duyệtvới chào làng công khai ngân sách (theo Mẫu biểu số 03ban hành cố nhiên Thông tứ này).

Điều 5.Hình thức công khai

Việc công khai những nội dungkhí cụ trên khoản 1, khoản 2 với khoản 3 Điều 3 Thông tứ này được thực hiện bằngmột hoặc một số hình thức phương tiện trên điểm b khoản 1 Điều 15 củaLuật giá cả nhà nước, đối với đơn vị chức năng gồm Cổng công bố điện tử thì phảitiến hành công khai minh bạch chi phí qua Cổng ban bố điện tử của đơn vị chức năng mình.

Điều 6.Thời điểm công khai

1. Báo cáo dự toán ngân sáchbên nước buộc phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, Tính từ lúc ngày được đơn vị dựtân oán cấp trên hoặc cấp cho có thđộ ẩm quyền giao đầu năm mới với điều chỉnh sút hoặc bổsung trong thời hạn (ví như có).

2. Báo cáo tình trạng thực hiệndự tân oán ngân sách nhà nước hằng quý, 6 tháng yêu cầu được công khai minh bạch chậm nhất là15 ngày, kể từ ngày hoàn thành quý với 06 tháng.

3. Báo cáo thực trạng thực hiệntúi tiền công ty nước thường niên được công khai minh bạch chậm nhất là 05 ngày thao tác, nhắc từngày đơn vị báo cáo đơn vị chức năng dự toán cung cấp bên trên trực tiếp.

Xem thêm: Cát Phượng Và Kiều Minh Tuấn Có Thực Sự Đang Bị Rạn Nứt Vì Người Thứ 3

4. Báo cáo quyết toán ngânsách đơn vị nước buộc phải được công khai minh bạch muộn nhất là 15 ngày, Tính từ lúc ngày được đối kháng vịdự toán cấp cho bên trên hoặc cấp cho tất cả thẩm quyền phê để mắt.

ChươngIII

CÔNG KHAI NGÂNSÁCH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

Điều 7.Nội dung công khai

1. Công knhị kinh phí ngânsách đơn vị nước cung cấp

a) Đối với tổ chức cung cấp trên

- Công knhị dự tân oán thu - chichi phí nhà nước cung cấp, của cả phần kiểm soát và điều chỉnh bớt hoặc bổ sung (giả dụ có) đượccấp bao gồm thđộ ẩm quyền giao; nguồn ngân sách đầu tư khác với phân bổ cho những đơn vị cung cấp dướitrực thuộc (trong đó tất cả dự toán thù của đơn vị chức năng mình trực tiếp sử dụng) (theo Mẫu biểu số 06 phát hành hẳn nhiên Thông tư này).

- Công knhị những địa thế căn cứ,hiệ tượng, định mức phân chia dự tân oán ngân sách.

b) Đối với đơn vị chức năng sử dụngngân sách bên nước hỗ trợ

Công knhì dự toán thù thu - chichi phí công ty nước hỗ trợ, tất cả phần kiểm soát và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (trường hợp có) đãđược cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền giao và mối cung cấp kinh phí không giống (theo Mẫubiểu số 07 phát hành hẳn nhiên Thông tư này).

2. Công knhì số liệu và thuyếtminch tình hình tiến hành dự tân oán ngân sách nhà nước hỗ trợ (quý, 6 mon, năm)

a) Đối với tổ chức triển khai cấp trên

- Công knhị tmáu minc tìnhhình tiến hành dự toán thù ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã có được phê săn sóc.

- Công khai số liệu thực hiệndự toán thù ngân sách nhà nước (quý, 6 tháng, năm) đã có phê để ý (theo Mẫu biểu số 08 ban hành hẳn nhiên Thông tứ này).

b) Đối cùng với đơn vị sử dụngngân sách công ty nước hỗ trợ

- Công knhị thuyết minc tìnhhình tiến hành dự toán chi phí nhà nước (quý, 6 mon, năm) đã làm được phê chăm sóc.

- Công knhị số liệu thực hiệndự toán ngân sách đơn vị nước (quý, 6 tháng, năm) đã làm được phê coi sóc (theo Mẫu biểu số 08 ban hành hẳn nhiên Thông bốn này).

3. Công knhị quyết tân oán ngânsách bên nước cung cấp

a) Đối với tổ chức cấp cho trên

- Công knhị tmáu minh quyếttoán thù ngân sách công ty nước hỗ trợ đã được cấp cho tất cả thđộ ẩm quyền phê duyệt.

- Công khai số liệu quyếttoán thù túi tiền bên nước cung cấp (theo Mẫu biểu số 09,Mẫu biểu số 10 ban hành dĩ nhiên Thông tứ này).

b) Đối với đơn vị sử dụngchi phí nhà nước hỗ trợ

- Công knhì ttiết minh quyếttoán thù túi tiền nhà nước hỗ trợ đã được cung cấp bao gồm thẩm quyền phê chuẩn y.

- Công knhì số liệu quyếttoán thù ngân sách bên nước cung ứng (theo Mẫu biểu số 09,Mẫu biểu số 10 ban hành tất nhiên Thông tứ này).

Điều 8.Trách rưới nhiệm công khai

Thủ trưởng tổ chức được ngânsách công ty nước cung cấp chịu đựng trách nhiệm triển khai công khai minh bạch đa số câu chữ quy địnhtrên Điều 7 Thông tứ này.

Đối với những văn bản côngknhì lý lẽ trên khoản 1 và khoản 3 Điều 7, Thủ trưởng tổ chức triển khai được ngân sáchcông ty nước cung ứng phát hành Quyết định chào làng công khai chi phí và những biểu mẫutheo hình thức (theo Mẫu số 02/QĐ-CKNS ban hànhtất nhiên Thông tứ này).

- Đối cùng với các văn bản côngknhị mức sử dụng trên khoản 2 Điều 7, Thủ trưởng đơn vị dự tân oán túi tiền phê duyệtcùng ra mắt công khai minh bạch túi tiền (theo Mẫu biểu số 08ban hành cố nhiên Thông bốn này).

Điều 9.Hình thức công khai

Việc công khai các nội dungbiện pháp tại khoản 1, khoản 2 cùng khoản 3 Điều 7 Thông tứ này được triển khai bằngmột hoặc một số vẻ ngoài công cụ trên điểm b khoản 1 Điều 15 củaLuật túi tiền đơn vị nước, đối với đơn vị bao gồm Cổng lên tiếng điện tử thì phảitiến hành công khai ngân sách qua Cổng thông tin năng lượng điện tử của đơn vị bản thân.

Điều10. Thời điểm công khai

1. Báo cáo công khai dự toánngân sách nhà nước nên được triển khai chậm nhất là 15 ngày, Tính từ lúc ngày được tổchức cấp trên hoặc cung cấp gồm thđộ ẩm quyền giao đầu xuân năm mới và điều chỉnh giảm hoặc bổsung trong thời điểm (ví như có).

2. Báo cáo thực trạng thực hiệndự toán chi phí đơn vị nước hằng quý, 06 tháng yêu cầu được công khai muộn nhất là15 ngày, kể từ ngày dứt quý và 06 mon.

3. Báo cáo thực trạng thực hiệnchi phí bên nước cả năm được công khai muộn nhất là 05 ngày thao tác làm việc, kể từngày đơn vị báo cáo tổ chức cấp trên trực tiếp.

4. Báo cáo quyết tân oán ngânsách nhà nước cần được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được tổ chứccung cấp trên hoặc cấp gồm thđộ ẩm quyền phê phê duyệt.

ChươngIV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều11. Chế độ báo cáo thực trạng tiến hành công khai ngân sách

1. Đơn vị sử dụng túi tiền,đơn vị áp dụng túi tiền đơn vị nước hỗ trợ có trách nhiệm gửi tư liệu, số liệu côngkhai dự tân oán, quyết toán thù theo công cụ tại Thông tứ này đến đơn vị chức năng dự toán cấptrên hoặc gửi cơ cỗ ván bao gồm cùng cấp (trường hòa hợp không tồn tại đơn vị chức năng dự tân oán cấptrên), tổ chức triển khai được chi phí công ty nước cung ứng cấp bên trên. Thời gian gửi cùng thờiđiểm công bố công khai minh bạch của đơn vị chức năng.

2. Đối cùng với đơn vị dự toánchi phí cung cấp I, tổ chức triển khai được túi tiền bên nước cung ứng làm việc TW gồm tráchnhiệm:

a) Tổng thích hợp với chào làng số liệucông khai minh bạch dự tân oán, quyết tân oán ngân sách của những đơn vị chức năng dự toán trực trực thuộc vẫn đượccấp cho tất cả thẩm quyền đưa ra quyết định, phê chăm chút.

b) Tổng hợp với report tìnhhình công khai minh bạch túi tiền của các đơn vị dự tân oán trực nằm trong (theo Mẫu số 01/CKNS-BC, 02/CKNS-BCban hành tất nhiên Thông tứ này).

c) GửiBộ Tài chính:

- Tài liệu, số liệu côngknhị dự toán, quyết toán thù túi tiền đã có được phê chăm chú theo nguyên tắc trên Thông tưnày cùng thời gian gửi cùng thời gian triển khai chào làng công khai minh bạch.

- Báo cáo tổng hợp tình hìnhcông khai chi phí theo luật pháp trên điểm b khoản 2 Vấn đề này. Thời gian gửibáo cáo trước thời điểm ngày 301/05 mỗi năm (đối với công khai minh bạch dự toán), trước ngày31 mon 3 năm tiếp theo (so với công khai quyết toán)