VO LAM NGU BA

Quaùi thuù ngôõ Ñoaøn Caåm duøng söùc maïnh cuûa ñoâi tay ñeå sieát coå mình, khoâng khoûi sôï haõi, voäi böông chaân thoái lui ra sau, naøo ngôø theá vöøa roài chæ laø moät theá ñaùnh (1)H Hooàiài tthhưưùù BBaaûyûy MMưươơii MMooátát T TIIEÁNNGG TTRRAANNHH TTRROONNGG COCÁCC VAVÉNGNG ồn Cẩm vơ tình phát giác phương pháp để trị quái vật, tinh thần phấn khởi vô cùng, lúc luyện võ sư phụ, Ngọc Động Chân Nhân dạy cho chàng quyền pháp gọi Bát Long Thiên Chưởng Pho chưởng pháp theo thức bát mơn “Bát qi”, bề ngồi nhìn vào, thấy nhảy cao rùn thấp phiêu phiêu bất định thối y theo pháp bát qi để cơng kích đối phương, tràn qua lộn lại khiến đối phương rối loạn tâm trí chẳng mà đón đỡ, vừa thấy trước mặt biến sau lưng, lợi hại phi thường Đoàn Cẩm đem Bát Quái Phiên Long Chưởng sử dụng, lấy phía quái vật làm mục phiêu công, thối lui, Đông lúc Tây, tả hữu, chụp giây trống trải, giơ tay chộp lấy đuôi quái vật, dùng sức vung mạnh, quăng mãnh thú té nhào mèo xuống đất Và nhiên có hiệu nghiệm ngay, quái thú da cứng đá, dao thường chẳng lủng, thân hình lo lớn, mà phàm thú vật thân to lớn, nhậm lẹ tránh né khơng linh biến Đồn Cẩm nhấc lên cao quật mạnh xuống đất Quái thú liên tiếp bị quật lộn mèo năm sáu phen, cảm thấy châu thân rêm nhức khắp tánh hăng bộc phát, họng lớn máu, gầm lên rùng rợn chụp nhầu đến đối phương chết sống Đoàn Cẩm mắt lanh tay lẹ, thoăn theo pháp Bát Quái Liên Phong Chưởng, trước sau chẳng quái thú mặt đấu nhau, mà lòn phía sau nghiệt súc để cơng Tránh né ba bốn mươi bận, chàng thấy phía bụng quái vật nơi vị trí “Hạ âm” có khoảng da trắng hếu miệng chén lớn chẳng có lơng Chàng người tuyệt đỉnh thông minh liền biết nơi khoảng da trắng chỗ yếu hại người quái vật, đầu chàng lóe lên tia sáng, thâu nhanh quyền nhảy dứ đến trước mặt quái thú, hoa quyền đánh vút vào đầu Quái thú liên tiếp xoay vịng lượt khơng cản địch thủ, thú tánh điên Vừa thấy bóng kẻ thù trước mặt đâu dễ bỏ qua, sừng lơng gầm đầu cụng mạnh vào phía đối thủ Đ (2)Đồn Cẩm lần chẳng thèm tránh né bị quái thú cụng té ngửa mặt đất đánh “Đụi!” tiếng Chờ cho quái thú cất cao hai vó trước định bổ xuống người chàng, Đồn Cẩm lẹ làng lăn trịn vịng dụng thân pháp Diệp Để Tạng Hoa (dưới dấu hoa) rụt người lại nhảy chồm dậy, giương hai cánh tay sắt nguội ra, chộp lấy cần cổ quái thú Quái thú ngỡ Đồn Cẩm dùng sức mạnh đơi tay để siết cổ mình, khơng khỏi sợ hãi, vội bương chân thối lui sau, ngờ vừa đánh dứ, hai tay chàng nhanh nhẹn biến chiêu, đập mạnh lên mặt đất, thân hình bay trở lên, song cước đồng tung lên lượt đá bùng vào khoảng da trắng nơi hạ âm mãnh thú chẳng chút sai lệch, quái thú liền rống lên tiếng xé rách rừng dãy dụa đất bốn vó chỏng ngược lên trời tắt thở luôn, miếng da bụng bị đá thủng lỗ lớn máu ri rỉ chảy ra, nhuộm đỏ khoảng cỏ xanh non Bọn binh sĩ Nam Chiến Quốc thấy vị Tiểu vương gia giết chết quái thú ấy, mừng rỡ nhảy nhót tung hơ vạn tuế dậy núi rừng Đồn Lão Hồng Gia gạt mồ lạnh trán, thở phào hồi dài khoan khối, từ ông lo lắng cho sinh mạng đứa yêu muốn nín thở đứng tim Đoàn Cẩm sau giết chết mảnh thú, mặt chẳng đổi sắc tinh thần ung dung trở đồn người thỉnh an với phụ vương Đoàn Lão Hoàng Gia lo lắng hỏi thăm Đoàn Cẩm cúi đầu cung kính thưa: Tâu phụ vương, Thần nhi không thấy mệt mà cảm thấy thống khối được đấu trận sướng tay thơi! Mọi người nghe nói lưỡi soa khen lấy thần lực Thái tử thành Đại Lý Đoàn Lão Hoàng Gia liền bãi săn, truyền lịnh binh sĩ khiêng quái thú trở thành, bá quan văn võ không biết tên thú gọi chi Cuối có vị học giả cao niên biết tên thú gọi Mạc, loại kỳ lân, sức lực khơng mãnh mà cịn nhai ngũ kim làm vật nuôi thân, tay săn nhà nghề nào, gặp vong mạng khơng cịn Loại thú ngồi nuốt nhai sắt vàng đặc điểm lạ kỳ trời sanh lớp lơng nhung cự đương lồi binh khí sắc bén gì, nước lửa không xâm phạm lớp da vật kỳ bửu khó gặp gian Đồn Lão Hoàng Gia thầm mừng cho may mắn quốc gia, liền dặn dò thợ khéo cẩn thận lột da thú chế tạo thành vào khôi giáp làm vật báu trấn quốc (3)Sau lần giết quái thú ấy, oai danh Đoàn Cẩm rúng động khắp cõi Nam hoang, biên dân tỉnh Tây Nam lần đề cập đến Đoàn Cẩm sợ hãi kính phục vị thần linh Nhưng chí hướng Đồn Cẩm khác với người thường, cảm thấy tay danh thần dũng khắp miền Tây Nam, chưa xứng địch thủ, rốt chưa thực chường mặt giang hồ võ lâm, chưa thức giao tay với kẻ địch nào, đâu có xứng danh liệt vào hạng anh hùng nhứt Do chàng tỏ ý viễn du Trung Thổ phen làm vài chuyện oanh liệt kinh thiên động địa để dương danh vạn cổ Nhưng khổ nỗi thể chế Nam Chiến khác biệt dị đời, phàm Thế tử Quốc vương thật khỏi thành Đại Lý trăm dặm, tự ý bỏ kể bất kính với thần linh trời đất tất bị họa bất trắc lâm thân Cho nên Đồn Cẩm có hùng khí giao du Trung Ngun luật quy hồng tộc khơng thể mở miệng lời, đành tạm thời chôn chặt vào tim, mong Ngọc Động Chân Nhân, thời gian ba năm trở lại, cậy nhờ sư phụ đề nghị lời thỉnh nguyện với phụ vương, chuẩn y cho chàng theo sư phụ ngoạn du khắp núi rộng sông dài để lịch lãm thêm phần kiến thức Thấm thời gian, ba năm trơi nhanh nước chảy qua cầu chưa thấy sư phụ Ngọc Động Chân Nhân trở bước vân du miền Đại Lý Đồn Cẩm ngày đêm khắc khoải chờ trơng Giữa đêm trăng trịn nọ, Đồn Cẩm ngồi hóng mát giàn hoa nơi trước điện, nhìn bóng nguyệt lung linh mn vằng vặc lịng buồn mênh mông, lúc ngẩn ngơ xuất thần, nghe ngói mái điện có tiếng động thật khẽ, bóng người oan hồn rơi xuống Đồn Cẩm lúc thất thần giật thót mình, đến lúc định thần nhìn kỹ, từ cuống họng buột miệng kêu lên tiếng “ối cha!” kinh ngạc! Vì người vừa lăn xuống khơng khác vị ân sư Ngọc Động Chân Nhân cách biệt ba năm dài Nhưng vị Ngọc Động Chân Nhân sau ba năm cách khơng cịn vị đạo trưởng nghi dung phong tuấn phiêu phưởng thần tiên giáng phàm, mà lão nhân mẩy dơ dáy, áo quần rách bươm, tóc tai rối bời, nói nặng lời chút thật chẳng khác lão ăn mày Ngoài sắc mặt ông trắng bệch tờ giấy, hai mắt thần, tay cịn lẩy bẩy kiếm báu Ơng vừa từ mái ngói bng xuống đất, thân hình lảo đảo chệnh choạng hai lượt, khơng gượng “bộp!” tiếng té ngồi mặt đất, bảo kiếm chõi mạnh xuống gạch rắn kêu “cong!” tiếng, lửa bắn tung tóe bốn phía Đồn Cẩm kinh, vội tung nhảy trước, tay đỡ xốc Ngọc Động Chân Nhân dậy, hỏi dồn dập: (4)Ngọc Động Chân Nhân rên lên tiếng nói: Đồ nhi, bồng bồng thầy đem vào trong! Đoàn Cẩm liền bồng xốc ông lên, định lên tiếng gọi thị vệ Ngọc Động Chân Nhân lắc đầu lia dấu bảo chàng đừng trương cho hay Đoàn Cẩm đành theo lời bồng thầy vào biệt điện Ngọc Động Chân Nhân vừa đặt lưng lên giường hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt lộ vẽ đau đớn cực nói lắp bắp chẳng thành lời: Con vạch tay áo bên phải thầy lên, dùng dao chích lấy máu độc miệng vết thương máu bầm giùm thầy khéo coi chừng đừng đụng đụng vào chất độc mau Đồn Cẩm khơng thể ngờ vị sư phụ ba năm trời không gặp mặt, lại trở cung điện tiều tụy dở sống dở chết thế, lòng nghi chẳng cứu mạng người tối cần nên chẳng đâu để hỏi han Trước tiên liền xé rách tay áo bên phải Chân Nhân, thấy phía sau vai sư phụ lên khoảng thịt sưng phù lớn miệng cốc, nơi vết thương có hai lỗ thương tích nhỏ hạt gạo nước vàng khơng ngớt rịn ngồi Đồn Cẩm ngầm than thở lòng, rõ ràng vết thương rắn, rết độc cắn phải Ngọc Động Chân Nhân người tinh thông võ thuật lại rắn rết cắn phải được? Chàng dùng lưỡi dao găm cắt lấy mảnh vải vạt áo mình, vị lại cho mềm, đè lấy vịng ngồi khoảng sưng sau cẩn thận rạch nhè nhẹ chỗ miệng vết thương, máu đen từ bên phún đen ngịm mực nặc nồng Chàng dùng giẻ lau lấy chất máu độc, miếng giẻ không đủ, chàng lại cắt thêm chéo áo khác, chậm liên tiếp lần, hai miếng giẻ thấm ướt máu đen, nơi cứng bầm thấy xuống chảy chất máu đỏ hồng Trong lúc lau chất máu độc, Đoàn Cẩm cẩn thận kỹ lưỡng, khơng cho đầu ngón tay dính phải chất máu độc, sau quăng xong hai mảnh vải nọ, đầu ngón tay hổ chàng cảm thấy ngứa tê bị kiến cắn Tinh thần Ngọc Động Chân Nhân có phần khơi phục lại giọng nói cịn mệt nhọc nặng nề, phều phào bảo chàng: Con móc túi áo trắng thầy lấy lọ ngọc ra, nửa rắc lên vết thương, nửa hòa với linh dương nhũ giác, chất hoàng cung có thơi, quậy cho đem đến cho thầy uống, mong giải tính mạng già (5)giác” đến lập tức, đoạn hòa vào chất thuốc lọ ngọc, hai tay dâng lên cho Ngọc Động Chân Nhân uống Độ buổi sau, vẻ đau đớn mặt Chân Nhân giảm phần nào, ông thở phào dài than: Nguy hiểm vô cùng! Thiếu chút bỏ mạng Mãng Thương Sơn chẳng còn! Đoàn Cẩm nghe ba tiếng “Mãng Thương Sơn”, đầu lùng bùng tiếng sấm, ngạc nhiên vơ Mãng Thương Sơn trung tỉnh Vân Nam, cách xa thành Đại Lý sáu trăm dặm, sư phụ chạy sáu trăm dặm từ Mãng Thương Sơn đến hay sao? Chẳng dằn khơng lịng thắc mắc hỏi: Sư phụ ngộ hiểm Mãng Thương Sơn lận ư? Nhưng phải chạy đến đây? Ngọc Động Chân Nhân lại thở phào đáp: Còn sao, chẳng nghiệp chướng ngươi! Chuyện dài dòng lắm! Đoạn đem ngộ hiểm mình, thuật sơ lược cho Đồn Cẩm hiểu Thì Ngọc Động Chân Nhân Đại sư huynh Ngọc Hư Tử Nhị sư huynh Ngọc Tiêu Tiên nhân vật chưởng môn Nhạn Môn Phái, số người quen miệng gọi ba vị Nhạn Môn Tam Ngọc Ngọc Hư Tử luyện núi Kê Cơng sơn, Ngọc Tiêu Tiên ngao du khắp sơng hồ, tơng tích bất định Chỉ có Ngọc Động Chân Nhân thường qua lại miền Tây Nam, thường nhúng tay hành hiệp lấy cứu dân độ làm tôn Là vị đạo cao đức dày, đời sống đạm bạc khơng dính dấp đến chuyện ốn thù võ lâm Lần thu nhận Đoàn Cẩm làm mơn hạ, chẳng qua thấy chàng bậc kỳ tài, cốt thiên phú, nên có ý định luyện cho Đồn Cẩm trở nên hịn ngọc q chốn võ lâm Sau bảy năm trời lưu lại truyền thụ ngoại cơng phu cho Đồn Cẩm, tự cáo biệt Đoàn Lão Hoàng Gia vân du khắp miền Trung Thổ, định ba năm sau trở lại thành Đại Lý xem tài nghệ Đoàn Cẩm thành tựu sao, truyền thụ thêm môn công phu tuyệt kỹ cho chàng Gần đến ngày hạn cũ, Ngọc Động Chân nhân từ Thanh Thành Sơn khởi trình định bụng tháng sau đến thành Đại Lý, ngang qua miền Vân Nam, đến khu vực Mãng Thương Sơn trời xế bóng Tây, khói chiều tắt nếp nhà tranh ven gành núi vắng